Referat fra generalforsamling 2024

Referat fra Generalforsamling, lørdag den 24. februar 2024.
Generalforsamlingen startede med, at deltagerne samledes ved mindetavlen for de faldne i international tjeneste efter 1945. Her holdt præsident Keller Nielsen en kort tale, og lagde en krans fra foreningen.
”Æret være deres minde”.
Derefter gik alle op i Gottorp Salen.
Da alle var ankommet og fundet en plads, blev alle bedt om at rejse sig op. ”Før fanen ind!”
Finn Lyster bar foreningens fane ind.
Præsident Keller Nielsen bød derpå alle velkommen, og roste det store antal fremmødte.
Sekretær Jack Lawrence foretog navneopråb for at konstatere, om alle tilmeldte var til stede.
44 deltagere blev registreret.
Præsident Keller Nielsen bad alle rejse sig, for at mindes alle de kammerater, der i løbet af året, er gået til Ryes Brigade. ”Ingen nævn, ingen glemt”, men han ville dog gøre en udtagelse i år, og nævnte en enestående kammerat og menneske, kaptajn Helge Moosmann, der gik til Ryes Brigade d 5. februar 2024. Han var noget helt særligt for os alle sammen. Han vil blive hyldet i det næste nummer af Slesvigeren for hans kæmpemæssige indsats for regiment, kasernen, foreningen, Slesvigeren og ikke mindst museet. Vi vil mindes ham og de af vore kammerater, der er gået til Ryes Brigade.
”Æret være deres minde”.
Traditionen tro starter vi med sangen ”Tæt ved hellig Ansgars kirke”.

 1. Valg af dirigent.
  Præsidenten foreslår på bestyrelsen vegne Knud Hansen som dirigent, og han vælges enstemmigt.
  Dirigenten konstaterer at alle formalia er overholdt og giver ordet til præsident Keller Nielsen.
 2. Præsidentens beretning.
  Uddrag af beretning for 2023:
  Præsidenten berettede om årets gang i foreningen.
  Han kom herunder ind på det fantastiske i, at Slesvigske Fodregiment er genopstået den 1. januar 2019, og hvilken betydning det har for vores forening. Tilsvarende at Slesvigske Musikkorps er kommet hjem til regimentet efter en årrække at have hørt under Telegrafregimentet.
  Verden i dag er mere usikker end længe, måske endda siden slutningen af 2. verdenskrig. Det betyder, at der skal investeres meget i forsvaret i de kommende år. Hvilken betydning det kommer til at få for Slesvigske Fodregiment og Haderslev Kaserne, er endnu ikke afklaret. Men det forventes, at der skal tilføres mere infanteri til hæren. I Haderslev venter man med spænding på, om der kommer mere infanteri og dermed flere enheder til Haderslev. I forvejen huser garnisonen ud over XIII Bataljon også NATO-kommunikationsenheden DCM i nye faciliteter på Louisegården. Side 1 af 4
  I 2023 har arrangementerne kunnet gennemføres som planlagt efter nogle år med restriktioner på grund af corona. Kontakten til alle dele af landet og medlemmerne er vigtig. Det er desværre en stadigt større udfordring at have repræsentanter i alle dele af landet, men vi vil fortsat arbejde for det.
  Foreningens flagskib, jubilarstævnet, blev på fineste vis gennemført i maj med flot deltagelse. Forsvarets Dag på Kronborg blev også gennemført i de smukkeste historiske rammer, men kan forestille sig. Desværre for sidste gang, da udvalget bag har meddelt, at arrangementet har været afholdt for sidste gang. Regimentets fødselsdag blev også markeret på behørig vis med parade.
  Foreningens faner er blevet luftet ved de mange historiske mærkedage. Det er en vigtig del af vores virke at deltage i disse arrangementer og repræsentere foreningen.
  Foreningens medlemstal er stabilt, selv om Ryes Brigade er hård ved os. Men det er et område, som kræver særlig opmærksomhed og indsats.
  Slesvigeren er vores livline til medlemmerne. Det holder vi fast i, selv om det bliver stadigt dyrere at producere og fordele bladet. Herudover har vi en god hjemmeside, ligesom vi benytter os af Facebook.
  Præsidenten sluttede af med at takke bestyrelsen for en enestående indsats i det forgangne år.
  Tak til Knud Hansen for at stå til rådighed og tak til medlemmerne, som det jo handler om.
  Endelig en stor tak til Slesvigske Fodregiment for stor velvilje og støtte.
  Hele beretningen kan læses på hjemmeside.
 3. Foreningens regnskab for år 2023 til godkendelse.
  Kasserer Finn Lyster udleverede det reviderede og godkendte regnskab og gennemgik det.
  Detailregnskab for Slesvigeren 2023.
  Driftsregnskab for året 2023: balance 201.390.88kr, overskud 15.217,86kr
  Status pr 31.12.2023: formue 485.145.13kr.
  Medlemstal 415.
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Foreningens budget for år 2024 til orientering.
  Finn Lyster udleverede og gennemgik budgettet for 2024. (underskud 27.500kr)
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
  Der var enighed om at fastholde kontingentet for 2025 på kr. 250,00kr
 6. Behandling af indkommende forslag.
  Ingen indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen.
  Lige år
  Præsident Keller Nielsen modtager ikke genvalg.
  Thorbjørn Philippsen valgt.
  Finn Lyster modtager ikke genvalg.
  Arne Petersen valgt.
  Freddy Ørnskov genvalgt
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. suppleant Niels Krab genvalgt
 10. suppleant Helmer Knudsen genvalgt Side 2 af 4
 11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  Revisor Karl Gustav Putz genvalgt
  Revisor Børge Otte genvalgt
  Revisorsuppleant Knud Hansen genvalgt
 12. Valg af fanebærer og reservefanebærer.
  Fanebærer Hovedfanen/Finn Lyster genvalgt
  Reservefanebærer Hovedfanen/Lars Hyrup genvalgt
  Valgene under punkt 7 gælder for 2 år.
  Valgene under punkt 8,9 og 10 gælder for 1 år.
 13. Eventuelt:
  Henning Juhl bad afgående præsident Keller Nielsen træde frem, og DSL præsident Christian Arildsen kom overraskende frem, og overrakte Keller Nielsen DSLs fornemste medalje, Æresmedaljen i guld, for hans kæmpe indsats i Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.
  Keller Nielsen tager ordet og udtrykker stolthed og ære.
  Keller Nielsen fortsætter med at sige, at Helge Moosmanns afgang har givet store udfordringer mht SLESVIGEREN. Bestyrelsen udpeger derfor Finn Søgaard som bindeled mellem bestyrelsen og bladet, og mellem bestyrelsen og regimentet.
  Keller Nielsen kalder derefter Gunnar Hansen frem, og roser ham for hans mangeårige indsats i foreningens arbejde, og udnævner ham til Æresmedlem.
  Keller Nielsen kalder derefter Freddy Ørnskov frem, og roser ham for hans mangeårige indsats i foreningens arbejde og udnævner ham til Æresmedlem.
  Vicepræsident Henning Juhl tager ordet og udnævner Keller Nielsen til foreningen Æresmedlem.
  ”Tak for din kæmpe indsats”.
  Keller Nielsens hustru, Dorthe bliver kaldt frem og får en buket, med tak på bestyrelsens vegne.
  Keller Nielsen kalder herefter Finn Lyster frem, der modtager en sammenplantning, som også er til hans hustru Lone, som tak for deres store indsats.
  Lars Hyrup spørger til museet?
  Morten N. Nielsen udtrykker regimentets overvejelser, som er to muligheder:
  1)
  At udstille forskellige steder på kasernen ved at stille ting op,
  2)
  eller finde lokaler uden for kasernen.
  Leif Hommel Nielsen: ”Glem det første!”. ”Det er regimentets historie, ikke bare skrammel.”
  Niels-Henning Beck advarer mod at sprede genstandene ud. Det var uhyggeligt, så meget der forsvandt ved nedlæggelsen af Slesvigske Fodregiment.
  Morten N. Nielsen: Mange forhold spiller ind. Blandt andet adgang til kasernen. Indtil det er afklaret vil tingene være låst ned.
  Der vil være temadag d 16 august.
  Tak for indsatsen og velkommen til de nye i bestyrelsen.
  Der bliver ikke lavet noget om i Gottorp salen. ”Med garanti!”
  Finn Søgaard: Hvorfor er der billeder fra Slesvigske Fodregiment hængt op ved Kongens Jyske i en kælder?
  Leif Hommel Nielsen: Jeg lagde Kongens Jyske Fodregiment og Fynske Livregiment sammen med Slesvigske Fodregiment i 1989.
  Det var ikke en sammenlægning, men en nedlægning af Slesvigske Fodregiment i år 2000.
  Min efterfølger solgte ud af alle regimentets ejendele.
  Herefter var der ikke mere under eventuelt. Side 3 af 4
  Dirigent Knud Hansen: Det var en større opgave end sidste år, men jeg kan nu nedlægge mit hverv og overgive ordet til præsidenten.
  Præsident Keller Nielsen takker dirigenten for veludført arbejde,
  Afslutningsvis sang vi ”Når pligterne kalder”.
  Præsidenten beder alle rejse sig.
  ”Før fanen ud!”
  Fanen føres ud og generalforsamlingen 2024 sluttede kl. 12:45.
  Det er aftalt, at afgående kasserer Finn Lyster konstitueres som kasserer, indtil alle formalia og dispositionsadgange er på plads. Herefter tiltræder den nyvalgte kasserer Arne Petersen.
  Jack Lawrence
  Sekretær
  Keller Nielsen Henning Juhl Knud Hansen
  Præsident Vicepræsident Dirigent
Scroll to Top