PRÆSIDENT FOR SLESVIGSKE FODREGIMENTS SOLDATERFORENING

Præsidenten har ordet

 

Tak

 

Kære soldaterkammerater

Jeg har på grund af kritisk og uhelbredelig sygdom desværre været tvunget til at træde tilbage som præsident for Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for otte fantastiske år som en del af dette unikke fællesskab og kammeratskab. Det har givet oplevelser, som man kun kan drømme om; det være sig i forbindelse med vores egen forenings aktiviteter og arrangementer og blandt alle de gode kammerater i de danske soldaterforeninger samt blandt vore nordiske kammerater, hvor jeg har oplevet nordiske stævner i Sverige, Norge og Finland. Og i år er Nordisk Stævne så i Danmark, i Skive 12.–15. juni. Der er intet så givende som gode fællesskaber og godt kammeratskab i kombination med gode oplevelser. Min funktion i soldaterforeningen har også muliggjort, at jeg kan være medlem af Dybbøl Mølles bestyrelse. Dybbøl Mølle og Dybbøl Banke står fra barnsben mit hjerte nær, så jeg har virkeligt nydt at kunne deltage i og forhåbentligt bidrage lidt til bestyrelsens arbejde.

Vi har været så heldige, at vores kære regiment er genopstået i 2019. Det gav os fornyet tro på, at vores forening fortsat kan udvikle sig. I de sidste otte år har vi stort set kunnet holde vores medlemstal til trods for, at regimentet var nedlagt i næsten tyve år. Men der er plads til flere. Vi ser derfor frem til, at regimentet atter kan føde vores forening med nye medlemmer.

Jeg er yderst taknemmelig over, at Thorbjørn Philippsen har indvilliget og er valgt som foreningens præsident. Thorbjørn er et kendt ansigt i Haderslev og har gennem årene engageret sig meget i regimentets og foreningens virke. Samtidigt med min afgang trådte Finn Lyster også tilbage som kasserer og medlem af bestyrelsen i foreningen efter at have stået i foreningens tjeneste i mere end halvtreds år. Stor tak til Finn for en enestående indsats, der fortjener den største respekt. Heldigvis kunne bestyrelsen konstitueres med en ny kasserer, idet Arne Petersen, tidligere lokalformand for De Danske Forsvarsbroderselskaber, er blevet valgt. Finn Lyster fortsætter dog sit virke som kasserer, indtil overdragelse til Arne Petersen har fundet sted. Som kontaktperson vedrørende Slesvigeren er Finn Søgaard udpeget af bestyrelsen. Finn Søgaard deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne i møder og aktiviteter, ligesom han varetager kontakten til regimentet og trykkeriet.

Jeg vil også her rette en stor tak til alle foreningens samarbejdspartnere og annoncører, som har gjort det muligt at drive foreningen og udgive vores blad ”Slesvigeren”. Stor tak til Slesvigske Fodregiment for et fantastisk samarbejde og for at støtte foreningen og stor tak til vores trykkeri, Tryksager Online, som så professionelt producerer Slesvigeren.

Endelig en stor tak til bestyrelsen i foreningen, herunder vicepræsident Henning Juhl, som under min sygdom har måttet trække et stort læs. Det er jer, der driver foreningen!

Læsere af Slesvigeren vil have noteret sig, at jeg ofte forholder mig til situationen i verden og den bekymrende udvikling, som i øjeblikket finder sted i forhold til frihed og sikkerhed. Jeg mener, det er vigtigt, at vi alle forholder os til denne udvikling og søger at påvirke, hvor vi kan, for at verden kan blive et bedre sted at leve. Prisen for at kunne leve i frihed kan desværre være særdeles høj og på bekostning af sikkerhed i en periode. Men alternativet er langt værre. Jeg håber på forståelse for mine klare holdninger til regimer som især Rusland og Kina, men desværre også, og nok så bekymrende, blandt NATO allierede og EU-medlemslande.

Jeg ønsker det bedste for vores forening og alle, som samarbejder og bidrager til foreningen.

 

“Fordi noget er værd at kæmpe for”

 

Med kammeratlig hilsen

Keller Nielsen

 

 

 

 

 

Scroll to Top