Hjem > Referat fra generalforsamling 2018 

Referat fra generalforsamling 2018 

 

 

Referat fra generalforsamling, lørdag den 24. februar 2018 på Haderslev Kaserne
 
Generalforsamlingen startede med, at 40 deltagere samledes ved ”Mindemuren” for Slesvigske Fodregiment. Her lagde præsident Keller Nielsen en smuk buket blomster fra Foreningen   Herefter samledes deltagerne ved ”Mindetavlen” på kasernens sydmur. Her lagde tidl. præsident og æresmedlem Knud Hansen ligeledes en smuk buket fra Foreningen.
 
Endelig lagde Carl Duch en smuk buket blomster fra Foreningen ved ”Mindestenen” for faldne i International tjeneste efter 1945 (indre kasernegård).
 
Efter højtidelighederne ved Mindemur/-tavle/og -sten mødtes vi i Gottorpsalen, hvor foreningens fane blev ført ind.
 
Præsidenten bød derefter velkommen til de tilmeldte og fremmødte 41 medlemmer og udtrykte glæde over den store interesse for generalforsamlingen og så frem til et godt møde. Han benyttede samtidig lejligheden til at takke for en god kammeratlig fredag aften i regi af Præsidiet.
 
Præsidenten indledte: Kære kammerater. Den 13. februar afgik HKH Prins Henrik ved døden. Prinsen har gennem mange år  betydet meget for forsvaret, bl.a. gennem en del protektorater. Forsvaret var således også behørigt repræsenteret ved Prinsens bisættelse i tirsdags (20/2) med detachementer fra alle værn, ligesom foreningerne bag forsvaret var markant til stede med et utal af faner. Vi havde selv 2 faner med, ligesom der fra Sønderjylland var faner fra DG og Forsvarsbrødrene. Det var et smukt syn at se de mange faner på begge sider af Vindebrogade, da Prinsens kortege kørte væk fra Christiansborg Slotskirke. Jeg vil bede alle rejse sig og ære Prinsen med et minuts stilhed.    Tak. 
 
Præsidenten orienterede kort om Gottorpsalen.
 
Generalforsamlingen indledtes traditionen tro med sangen ”Tæt ved hellig Ansgars Kirke” 
 
Dagsorden:
      1 Valg af dirigent. Præsidenten foreslog på bestyrelsens vegne Finn U Søgaard, som blev valgt.       Dirigenten takkede for valget og konstaterede Generalforsamlingens lovlige indvarsling samt beslutningsdygtighed.
 
2 Præsidentens beretning.
 
        Korte uddrag af præsidentens beretning:Forsvaret er i konstant omstilling. Forsvarsforlig for perioden 2018 – 2023, altså for seks år. Foreningen: 2017 et normalt år med 4 bestyrelsesmøder og 2 præsidiemøder.Arrangementer:  Generalforsamlingen, Jubilarstævnet samt                                     markeringen af SLFR´s 239 års fødselsdag. 2 dages turen til Forsvarets Dag på Kronborg.         Repræsentation: Deltagelse i mange mindearrangementer. Medlemstal: Vi er i stigende grad udfordret.Medlemstal pr. 31.12.2017: 466 Kommunikation: SLESVIGEREN, Hjemmesiden samt           Facebook.Tak til SLESVIGEREN´s trykker, Finn Dall fra Haderslev Stiftsbogtrykkeri for et meget fint arbejde. Mærkedage:Bl.a.: Vagn Jepsen, Jels, den sidste levende 9. april veteran,                              som fyldte 100 år den 18. jan. 2018.Tak: Bestyrelsen, Knud Hansen, jer medlemmer.                        Stor tak til Haderslev Garnison for stor velvilje og støtte. Mange tak til alle.
 
 Beretningen i sin helhed kan læses på vores hjemmeside: www.slesvigske-fod.dk
 
 Præsidentens beretning blev taget til efterretning med applaus.
 
3.Foreningens regnskab for år 2017 til godkendelse
 
 Kasserer Lars Hyrup (LH) udleverede: Driftsregnskab for året 2017
 Detailregnskab for SLESVIGEREN  Status pr. 31.12.2017  LH gennemgik driftsregnskabets største poster. Det ordinære resultat balancerer med kr. 272.889,39 og udviser et underskud på kr. 12.172,49. (Budgetteret underskud kr. 61.000)Status balancerer på kr. 428.854,02.
 
Der var bl.a. følgende bemærkninger til regnskabet: Willy Frandsen efterlyste linje nr. så alle tilstedeværende havde mulighed for at følge med i denne form for regnskabsgennemgang. Knud Hansen påpegede bladbesparelser i forligsperioden i takt med at forsvarsforliget bliver implementeret. (Færre blade pr. udgivelse)
 
Regnskabet blev herefter énstemmigt godkendt.
 
4  Foreningens budget for år 2018 til orientering. 
 
        LH gennemgik de største poster på det omdelte Budget for året 2018 som udviste et underskud kr. 10.000,-.
 
5  Fastsættelse af næste års kontingent (2019)
 
 Der var enighed om at fastholde kontingentet for 2019 på kr. 250,00 
 
6 Behandling af indkomne forslag
 
Der var ingen indkomne forslag.
 
7  Valg til bestyrelsen.
 
Lige år Præsident Keller Nielsen modtager genvalg  /  genvalgt Sekretær Finn Lyster  modtager genvalg  /  genvalgt 1 medlem (Freddy Ørnskov) modtager genvalg  /  genvalgt
 
8  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 
1. suppleant Niels Krab  modtager genvalg   /  genvalgt  2. suppleant Helmer Knudsen modtager genvalg   /  genvalgt 
 
9 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 
Revisor Karl Gustav Putz  modtager genvalg  /  genvalgt Revisor Børge Otte  modtager genvalg  /  genvalgt Revisorsuppleant Knud Hansen modtager genvalg  /  genvalgt
 
10 Valg af fanebærer og reservefanebærer.
 
Fanebærer Hovedfanen/Anton Petersen  modtager genvalg  /  genvalgt    Reservefanebærer Hovedfanen/Finn Lyster  modtager genvalg  /  genvalgt
 
Valgene under punkt 7 gælder for 2 år. Valgene under punkt 8, 9 og 10 gælder for 1 år. 
 
11 Eventuelt
 
Under dette punkt var der bl.a. følgende indlæg/kommentarer:Karl G. Putz ønskede generalforsamlingen afviklet i en anden uge alternativt en hverdag – måske hverdagsaften.       Helmer Knudsen: Da foreningen ønsker nye, gerne yngre medlemmer er det en meget dårlig ide at flytte generalforsamlingen til en hverdag.Helge Moosmann orienterede som formand for Danmarks Samfundets Sydjyllands kreds:År 2018 den 11/11 Våbenstilstandsdagen (100 år) markeres med en stafet rundt i Sønderjylland. Udgangspunkt: Folkehjem i Aabenraa. År 2019 den 15/6  Dannebrog  (800 år) markeres i København.  Meget stor faneborg forventes – og alle deltagende faner får et         fanebånd. Den 16/6 i Haderslev. Gudstjeneste i Haderslev Domkirke kl. 10.                     Efterfølgende march gennem byen til stort telt på Gravene.     
 
      
 
 
År 2020 den 10/2 Afstemningsfester markerer 100 året. Den 10/7 markeres Kong Christian X’s ridt over grænsen nord for Christiansfeld.Den 11/7 Markering i Kongeskansen på Dybbøl.
 
 
Herefter kunne dirigenten afslutte sit hverv og takkede deltagerne for god ro  og orden og overgav forsamlingen til præsidenten.
 
Præsidenten takkede dirigenten for god og myndig ledelse af Generalforsamlingen og forsamlingen for et godt møde i en positiv atmosfære. Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med sangen ”Når pligterne kalder”
 
Herefter takkede præsidenten Grethe Bosack for musikledsagelse til sangene.
 
Præsidenten motiverede et Kronborg Bum.
 
Herefter førtes fanen ud og Generalforsamlingen 2018 var slut kl. 12.
 
Efter det lækre smørrebrød og forfriskninger blev ”Det haver så nyligen regnet” sunget.
 
 
Keller Nielsen                                 Henning Juhl                  Finn U. Søgaard Præsident                                     Vicepræsident                       Dirigent
 
 
 
Referent: Finn Lyster                 Sekretær