Hjem > Command Team Updata

Command Team Updata

 


Slesvigske Fodregiment, Haderslev garnison December 2020

Nu hvor året går på hæld, vil jeg benytte lejligheden til, kort at opridse status og vejen frem i det nye år for Slesvigske Fodregiment og Haderslev garnison. Derudover indeholder denne UPDATE en kort oriente-ring fra garnisonens enheder, hvorfor udformning og indhold denne gang, er anderledes end tidligere.
COVID-19 har selvsagt fortsat indvirkning på dagligdagen og aktiviteter. Vi fortsætter styring og koordina-tion gennem ugentlige virtuelle Commanders Conference Calls og ekstra ordinære garnisonskomman-dantudvalgsmøder, hertil afholdes derløbende ledelses- og chefmøder. På disse møder følges situatio-nen tæt, og ud fra de givne omstændigheder, tages ved regimentet stilling til initiativer, der kan medvirke til at fastholde de operative kapaciteter samt styrkeproduktionen og støttestrukturen hertil.
Udviklingen i pandemien og nødvendigheden af at minimere smittespredningen, har desværre medført beslutninger om at udskyde, reducere eller aflyse en række kommende ceremonielle arrangementer. Re-gimentets Nytårsparole planlægges afholdt virtuelt den 11. januar 2021 og garnisonskommandantens nytårsparole er udskudt. I og med at Slesvigske Fodregiments 242 fødselsdag den 1. oktober i år, blev markeret med en meget reduceret deltagerkreds, og jeg derfor ikke havde mulighed for at overrække ud-valgt personale anerkendelser, er jeg er meget tilfreds med, at jeg i forbindelse med markering af Slaget ved Boden den 4. december efterfølgende under passende former havde mulighed for, at overrække an-erkendelser fra Parolefonden, CH SLFR mønt og udpege ”Årets Slesviger” samt tillige tildele en medalje for INTOPS.
Der har i 2020 været gennemført en midtvejsevaluering på Hærens nyordning, der bl.a. har peget på en udfordret struktur og robusthed ved regimenterne til at kunne løse opgaver og operationer i fred, krise og krig. En afklaring af tiltag og tidsplan herfor tilgår forventeligt i første del af 2021. For nærværende er det optimale en robust regimentsstabsstruktur, der skalerbart kan gennemføre krisehåndtering. Uddannelse i planlægning og gennemførelse af nationale operationer gennemføres med stigende intensitet i 2021-2023. Opbygningen af reserven er et centralt element i evnen hertil. Vi vil fortsat udvikle og opbygge re-serven som en integreret del af stabsstrukturen, samt støtte HDSSJ og HDFYN i opstilling af underafde-lingskadrer til Totalforsvarsstyrken.
De tre forligsrelaterede projekter indenfor Etablissement har alle fornuftig fremdrift. ”Louisegård Vest” fa-ciliteten står stort set klar. Den forventes afleveret fra FES til regimentet 1. marts 2021. Den nye admini-strative facilitet til DCM-E (Louisegård Øst) står klar med ydre vægge og tag. Det indvendige arbejde er påbegyndt og forventes færdigt til sommer, hvorefter DCM-E kan flytte fra bygning 1 på Haderslev kaser-ne. I bygning 1 er omklædningsrum og tørrestuer på 2. etage vest klar til LIVKMP. Baderum afleveres af FES om kort tid. Dermed kan LIVKMP komme på plads i deres område indenfor kort tid. 2 LINFKMP får deres område inden HRU er færdig. 2 LINFKMP kan dermed rykke fra 4. etage til 3. etage, når HRU af-sluttes og overgår til SRS. Byggepladsen foran bygning 1 er væk. Den genetableres, når 2. etape skal udføres i bygning 1 – østlig del.
Vi slutter året i rammen af COVID-19 og opstarten i det nye år vil, som det ser ud nu, være i de samme rammer. Men vi fortsætter ufortrødent, og jeg er sikker på, at vi i både regiment og garnison vil fortsætte det gode arbejde. De seneste 10 måneder har vist mig, at vi kan - også når en krise rammer.
Tak for indsatsen i 2020. Jeg ønsker jer og jeres familier en glædelig jul samt et godt nytår.
RC
Kære soldater og medarbejdere
TIKA og tjenestegrenselementet vil fra 2021 fokusere endnu mere på varetagelsen af kontrolvirksomhed
og kontrolaktiviteter. Det betyder en større bredde og dybde i kontrollen og erfaringsindhentning for kamptjeneste
i Hæren. Tjenestegrenselementet har udarbejdet et TIKA direktiv for gennemførelsen heraf samt
en TIKA årsbefaling, der i detaljer beskriver, hvorledes der fra TIKA side vil blive fokuseret i 2021. Grundlaget
herfor er en beslutning i Hæren om, at udskille en del af TIKA hidtidige opgaveportefølge til 2 BDE.
Det drejer sig om alle aktiviteter relateret til doktrin, uddannelse samt udvikling af kamptjenestens forhold i
relation til enhedsnær kapacitetsudvikling.
XIII LINF BTN har travlt med indsættelse i nationale operationer, uddannelse og klargøring til kommende
aktiviteter. LIVKMP har været indsat i operation MINK og sidenhen deltaget sammen med staben og finskyttesektionen
på bataljonsøvelse AUTUMN LIGHTFOOT i Oksbøl og Finderup. 2 LINFKMP har afsluttet
og hjemsendt HBU, støttet øvelse LIGHTFOOT med kommende HRU, og kompagniet har netop modtaget
nye HRU fra andre kaserner, ligesom de har påbegyndt GSU modul 1 her på Haderslev Kaserne. S7 har
afsluttet årets kurser og har deltaget i et større skrivearbejde med at revidere den aldrende Felttjeneste
For Enkeltmand (FFE), et arbejde der har ladet vente på sig i flere år.
SMUK blev i årets sidste kvartal for alvor budt på udfordringer. Stort set alle aktiviteter blev, grundet COVID-
19, aflyst. Det gav en masse tid, der i stedet blev brugt på at opfinde, udvikle og optimere underholdnings-
koncepter til fordel for vores kollegaer i NATOPS og INTOPS. Det gav os også muligheden for, at
sætte fokus på de mere end 6000 musiktitler SMUK har liggende på arkiv. Meget historisk materiale blev
gennemspillet og enkelte titler er udvalgt til at skulle tegne SMUK´s profil i tiden frem. Trods hjemsendelse
til selvøvning, er humøret fortsat højt. Der er høje forventninger til forårets aktiviteter, og vi ser frem til igen
at kunne musicerer for vores kollegaer i Forsvaret og for det civile Danmark.
Slesvigske Fodregiments Reserve (benævnt XXII) overordnede formål er, at supplere og integrere i regimentets
samlede stab i tilfælde af krig og eller krise. Opgaven med opbygningen startede i 2019 og reservens
organisation blev godkendt i 2020. Reserven skal stille med medarbejdere af alle grader fra konstabel
til oberstløjtnant indenfor specialer såsom planlægning af operationer, efterretningstjeneste eller
logistik. De første kollegaer er fundet, og i de kommende 2 år skal der findes 32 kollegaer i alt for at bemande
den nye struktur med fokus på Nationale Operationer. Et planlægningshold er allerede i gang med
den operative planlægning.
GSE har fortsat fokus på at levere ledelsesstøtte samt serviceydelser og støtte til enheder og elementer i
Haderslev Garnison. COVID-19 har fyldt meget i GSE opgaveløsning og senest med 3 Teams indsat til
støtte for Sundhedsstyrelsen. Regeringens forsamlingsforbud har haft stor indflydelse på gennemførelse
af årets ceremonielle aktiviteter. Flagdagen d. 5 september, regimentets fødselsdag d. 1. oktober, afslutningen
på 1. Verdenskrig d. 11. november og markeringen af regimentets fanebånd for ”Slaget ved Boden”
d. 4. december er alle blevet markeret med begrænset deltagelse. GSE forventer at der i store dele
af 2021 fortsat vil være begrænset deltagelse i regimentets ceremonielle arrangementer. Ved GSE er der
1. november blevet ansat en ny leder vagt og 1. januar 2021 tiltræder en sikkerhedsofficer.
DRIFTELM har i 2020 opbygget faciliteter på Louisegård, således UMAK i langt højere grad kan støtte XIII
tæt på øvelsesterrænnet. Endvidere er området ved UMAK udviklet til fordel for brugerne.
ADMELM har den seneste tid haft så få medarbejdere som muligt fysisk på arbejde. Teams som har HRU
(2KMP) og SRS (LIVKMP) bemander DESK, men der justeres i bemandingen i forhold til enhedernes tilstedeværelse.
Team, der administrerer GSE og Stab XIII kan og vil arbejde hjemmefra i videst muligt omfang.
Det samme gælder for leder og næstkommanderende.
PFOR har i 2020 fortsat arbejdet med at udvikle personelområdet og støtte ansættelsen af kompetente
medarbejdere til SLFR. Elementet blev i 2020 styrket med OASS Jytte Damm-Nielsen, der er udlånt fra
ADMELM indtil udgangen af 2021.
HR PARTNER ELM har i de seneste måneder haft en rigtig spændende og lærerig periode, som har budt
på: en ny kollega ombord, Eva Thomsen, ledelsesevaluering, ledelsesudviklings workshops, FELS-kurser,
inspirerende (VTC) seminarer/netværksmøder, nye FPS tiltag og meget andet. HR PARTNER´s mål er, at
udføre opgaverne med et smil for sammen, at skabe en rigtig god arbejdsplads. Da HR PARTNER ELM
meget gerne vil yde den allerbedste støtte til en fortsat udvikling af SLFR, bydes i det nye år ind med en
masse friske tiltag.
PIT arbejder, udover den daglige drift, på opbygning af FIA netværk på Haderslev kaserne. Ak-tuelt er det opbygget 20%. Netværket forventes yderligere opbygget til 50% i 1. halvdel af 2021. Udover de 6 stk. FIA brugere, der aktuelt er på garnisonen, forventes udrulning af FIA-PC igangsat fra medio 2. kvartal 2021. OKS-1 Christian Johnsen har fået civilt arbejde og afgår pr. 1. januar 2021. Derfor søges i øjeblikket en IT supporter til elementet.
FES, Team HAD har de seneste måneder været minimum bemandet. Det har været en underlig tid, hvor vi har savnet kollegasamværet i det daglige. Den 7. september 2020 blev vi informeret om den nye organisation i forbindelse med FES-2020 plan og etablering af ETAB partnerele-ment (EP) Haderslev pr. 1. januar 2021. Omorganiseringen betyder, at Birthe H. Christensen pr. 1. januar 2021 overføres til EP Beredskabsstyrelsen. EP Haderslev kaserne bliver tilført en le-der og en OASS. December kommer til at gå med uddannelse i den nye struktur, og for Birthes vedkommende, med afslutning af knapt 24 år på Haderslev Kaserne.
DCM E har haft et travlt 2. halvår, hvor støtten til to store øvelser har skullet omlægges til nye virtuelle løsninger, hvor opgaveløsning foregår hjemmefra. Da KMP sædvanligvis deployerer sammen med de hovedkvarterer der støttes, har dette været udfordrende at finde løsninger på. Frem til udgangen af uge 51 støtter KMP stadig øvelse Stead Fast Jupiter Jackal 2020, hvor op-gaven er kommunikationsstøtte til to NATO hovedkvarterer (1 Tysk-Hollandske korpshovedkvar-ter i Munster, Tyskland og et italiensk Joint Force Air Component i Italien), øvelsen er en Joint Command Post / Computer Assisted Exercise. DCM E har samtidigt hermed forberedt og opstil-let et bidrag på 28 mand til Resolute Support Mission, Afghanistan, med udsendelse primo 2021. Dette har tillige været udfordrende, særligt pga. CORONA restriktioner, som har gjort at mange internationale forberedelser, er blevet aflyst.
GVS har i oktober kvartal haft afgivelser til NRI, Brave Lion, reperationshold i Kuwait og Letland og deltog i skydeperiode med taktisk vedligeholdelseskompagni samt NRI i uge 43 og 44. Vi har gennemført vedligeholdende uddannelse i FØHJ, CBRN og pistol. Daglig drift kører sideløbende med øvrige aktiviteter, både med eftersyn og reparationer på de platforme/systemer som er ved SLFR. Senest er de 3 Sportsman 850, der blev fremstillet til syn 27/10 2020 nu blevet godkendt og har fået tildelt individ nr. Der er i årets sidste kvartal brugt en del ressourcer på at få lavet ke-misk APV færdig på alle vores produkter, da det er et krav fra Arbejdstilsynet. Garnisonsværk-stedet skal som resten af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste certificeres efter særlige standar-der i 2021.