Hjem >  Præsidentens beretning fra generalforsamling 2018

 Præsidentens beretning fra generalforsamling 2018

 

Generalforsamling 2018

Beretning for 2017

Indledning

Kære kammerater.

Den 13. februar afgik HKH Prins Henrik ved døden. Prinsen har gennem mange år betydet meget for forsvaret, bl.a. gennem en del protektorater. Forsvaret var således også behørigt repræsenteret ved prinsens bisættelse i tirsdags med detachementer fra alle værn, ligesom foreningerne bag forsvaret var markant til stede med et utal af faner. Vi havde selv to faner med, ligesom der fra Sønderjylland var faner fra DG og Forsvarsbrødrene. Det var et smukt syn at se de mange faner på begge sider af Vindebrogade, da Prinsens kortege kørte væk fra Christiansborg Slotskirke. Jeg vil bede alle rejse sig og ære Prinsen med et minuts stilhed. Tak.

Forsvaret er i konstant omstilling. I mange år har økonomien dikteret rammerne for forsvaret og forsvarets kapaciteter, tilsyneladende med begrænset skelen til verden omkring os. Det er imidlertid spændende at følge udviklingen i en verden, som er præget af en sikkerhedsmæssig uvished og opbrudstendenser i en grad, som vi ikke har set i mange år. Kravene fra USA om øgede forsvarsudgifter er også nået til Danmark. Der er netop indgået et nyt forsvarsforlig for perioden 2018 – 2023, altså for seks år. Opmærksomme læsere af Slesvigeren vil have bemærket, at jeg i de seneste numre har haft indlæg om udviklingen i relation til forliget. Jeg vil således ikke komme ind på detaljer i forliget her, men blot slå fast, at det er en historisk aftale med øgede udgifter til forsvaret, ligesom værnepligtens styrkelse er glædelig. Af betydning for vores forening ved vi, at vores hjem, Haderslev Kaserne, består, om end i en ny indpakning. Kasernen tømmes stort set for nuværende indhold, og i stedet er det besluttet at opbygge en let infanteribataljon. Bataljonens navn og tilhørsforhold er ikke oplyst, men der går rygter om, at navnet ”Slesvigske” genopstår. Hvis det sker, vil det naturligvis være særdeles glædeligt for os alle, som har stærke følelser for vores gamle regiment, og det kan måske bringe nyt liv til vor mere end 100 år gamle forening. Endvidere består Slesvigske Musikkorps, som der jo også har været anbefalinger om at lukke. Vi har således meget at glædes over. Vi må samtidigt tænke på de mange ansatte på Haderslev Kaserne, hvis fremtid er usikker, idet deres arbejdsplads flytter til Karup, Holstebro eller Fredericia.

Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvorledes håndtering og fordeling af værnepligtige vil finde sted, herunder om der kommer værnepligtige til Haderslev.

I øjeblikket uddannes der fortsat værnepligtige til Telegrafregimentet i Haderslev.

Jeg mener, vores forening har gjort det rigtige i forhold til at markere ”En God Kammerat” for nogle af de soldater af Telegrafregimentet, som gennemfører deres uddannelse i Haderslev. Det har fundet et godt leje med en fordeling mellem Haderslev Kasernes Venner og os.

 

 

 

Foreningen

2017 Kan vel betegnes som et normalt år, bortset fra usikkerheden om kaserne og musikkorps. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder og to møder med kontaktpersoner fra de tidligere lokalafdelinger. Kontakten til alle dele af landet er særdeles vigtig, og jeg håber meget, at vi kan holde fast i denne struktur. For at være på forkant med udviklingen og identificere mulige nye initiativer holdt vi et seminar for bestyrelsen i oktober. Seminaret blev holdt på Dybbøl Mølle. Fokus er på at sikre, at foreningen fortsat vil være livskraftig og attraktiv for nye medlemmer.

 

Arrangementer

På arrangementssiden skal nævnes generalforsamlingen i februar med kontaktudvalgsmøde aftenen før. I maj gennemførtes jubilarstævnet, et godt arrangement efter den sædvanlige skabelon. I september var Forsvarets Dag på Kronborg. Det giver genklang på Sjælland, at vi kan sende en busfuld sønderjyder til kronborg hvert år, og det minder om oprindelsen af dagen som et oprindeligt soldaterforeningsarrangement for vores regiment. Sidste år var turen krydret med besøg i de sjællandske kongekirker, en helt fantastisk tur tilrettelagt af Helge Moosmann og indgående beskrevet af Ib Snoer i Slesvigeren.

Fødselsdagsarrangementet til markering af regimentets fødselsdag den 1. oktober blev også gennemført traditionelt og naturligvis på en fredag, så vi kan få glæde af SMUK.

 

Repræsentation

Også traditionen tro har vores forening deltaget i mange mindearrangementer i Sønderjylland og i lokale arrangementer med kontaktpersonerne. I kender dem alle; 9. april, 18. april ved Dybbøl, Christiansfeld 23. april, befrielsen 4. og 5. maj, Bjerningdagen i juni, Flagdagen 5. september, 11. november i Haderslev og Aarhus og endnu flere.

 

Medlemstal

Medlemstallet er naturligvis et område, hvor vi i stigende grad bliver udfordret, da vi ikke har et regiment med værnepligtige til at føde os. Denne udfordring gælder imidlertid også foreninger, der stadig har en aktiv fødekæde (bortset fra De Danske Garderforeninger).

Imidlertid nærmer alle de indkaldelseshold, som regimentet havde i 90’erne, sig nu 25 års jubilæum (de første var jubilarer forrige år). På vores seminar på Dybbøl Mølle drøftede vi bl.a. dette rekrutteringspotentiale. Desuden må vi også gerne kigge bredere, uden at det skal opfattes, som om vi går på hugst hos andre. Men som tidligere nævnt kan det jo være, at der blæser nye vinde i forbindelse med forliget. Lad os håbe.

 

Kommunikation

Vores forening kommunikerer via to primære medier, bladet Slesvigeren og vores hjemmeside. Desuden har vores webmaster, Freddy Ørnskov, også oprettet en Facebook side.

Slesvigeren redigeres fortsat af Helge Moosmann, og Finn Lyster læser korrektur.

Selv om det er dyrt og en stigende økonomisk udfordring at udgive vores eget blad, er det en livsnerve til en del af vore medlemmer. Det er derfor hjerteblod at holde fast i Slesvigeren. Jeg vil gerne opfordre alle til at engagere sig i vore medier, hvad enten det er hjemmesiden eller bladet, således at relevant information og gode historier eller begivenheder kan deles med kammeraterne. Da Slesvigeren som nævnt er dyr, vil jeg også gerne anmode om hjælp til at skaffe annoncører til bladet. Af økonomiske årsager har vi desværre set os nødsaget til at reducere antallet af årlige udgivelser fra seks til fire.

Jeg kan i øvrigt meddele, at vi modtaget mange positive tilkendegivelser vedr. kvaliteten af Slesvigeren. Jeg vil i den forbindelse også gerne takke vores trykker, Finn Dall, fra Haderslev Stiftsbogtrykkeri for et meget fint arbejde.

 

Mærkedage

Vi er jo en forening af distingverede medlemmer. Den opmærksomme læser af Slesvigeren vil således også konstatere, at der er mange runde fødselsdage blandt medlemmerne, og det er ikke 40 og 50 år, der markeres.

Jeg er stolt og taknemmelig over den trofasthed, der hersker blandt medlemmerne.

Jeg kan ikke nævne alle her, men vil fokusere på medlemmerne af præsidiet og bestyrelsen, som runder et hjørne.

Jeg vil dog gøre en undtagelse med Vagn Jepsen, den sidste levende 9. april veteran, som fyldte 100 år den 18. januar. Foreningen og garnisonen var der på dagen for at fejre ham. Vagn er en stout mand, som trofast gennem mange år har deltaget i mærkedagene, siden etableringen af veteranforeningen for 9. april.

Af øvrige vil jeg nævne Anton Petersen, som fyldte 70 den 2. januar. Peter Duus fra Sønderborg er fyldt 70 den 29. januar, og Kai Hansen fra Sønderborg er fyldt 80 den 20. februar. Ib Snoer, vores tidligere præsident, fylder 90 den 27. marts, og sekretær Finn Lyster fylder 75 den 30. marts. Og så skal jeg nævne vores tidligere stabschef og regimentschef og mangeårige trofaste medlem, Niels-Henning Beck, som fyldte 80 den 20. december sidste år. Hjerteligt tillykke til alle.

 

Tak

Jeg vil gerne slutte af med at takke bestyrelsen for en enestående indsats. Tak til Knud Hansen, fordi du stadig står til rådighed med råd og hjælp.

Tak til jer – medlemmerne – som det hele handler om. Det hele er for jer, og jeg ser frem til at modtage jeres bidrag og tilbagemeldinger, så vi fortsat kan udvikle foreningen sammen.

Og endelig en stor tak til Haderslev garnison for stor velvilje og støtte.

Mange tak til jer alle.