Hjem >  Præsidentens beretning

 Præsidentens beretning

Generalforsamling 2020

Beretning for 2019

Indledning

Kære kammerater.

Jeg vil gerne starte generalforsamlingen med at mindes de af vore kammerater, som inden for det seneste år er gået til Ryes Brigade. Lad os rejse os og mindes vore kammerater.

”Æret være deres minde!”

Den 1. januar sidste år genopstod Slesvigske Fodregiment. XIII Bataljon, en let infanteribataljon med ca. 500 mand, er under opbygning. Hertil kommer et værnepligtsbidrag, hvor det første hold blev indkaldt i august sidste år. Så der er altså blevet liv på kasernen.

Regiment og bataljonsstab er bemandet, vi mærker de positive vibrationer fra regimentschef og ud i organisationen, og vi oplever et fint samarbejde. Regimentschefen anvender alle de gamle bataljonsnavne til de enheder og elementer, som indgår i regimentet. Han kalder således soldaterforeningen for III Bataljon. Her skal vi huske, at den gamle III Bataljon stadig holder sammen og afholder arrangementer. Soldaterforeningen har vist sin taknemmelighed over det genopstandne regiment ved at donere et nyt regimentsskjold, som sidder på muren ved vagten mod Louisevej. I har alle mødt det. Vi har endvidere doneret 15.000 kr. til restaurering af malerierne i porten til Indre Kasernegård, et flot initiativ fra Haderslev Kasernes Venner. Den samlede udgift er omkring 200.000 kr., og restaureringen gennemføres af Nationalmuseet. Det er hensigten at indvi malerierne den 30. april forud for Lysfesten i anledning af Danmarks Befrielse.

Til regimentet hører naturligvis Slesvigske Musikkorps, som er ”kommet hjem”.

Herudover er det såkaldte DCM-kompagni af føringsstøttetropperne i Haderslev i nye faciliteter på Louisegården.

Jeg mener, vores forening har gjort det rigtige i forhold til at markere ”En God Kammerat”. Det har fundet et godt leje med en fordeling mellem Haderslev Kasernes Venner og os, og det fortsætter vi med i samarbejdet med regimentet.

Forsvaret er i konstant omstilling. I mange år har økonomien dikteret rammerne for forsvaret og forsvarets kapaciteter, tilsyneladende med begrænset skelen til verden omkring os. Det er imidlertid spændende at følge udviklingen i en verden, som er præget af en sikkerhedsmæssig uvished og opbrudstendenser i en grad, som vi ikke har set i mange år. Og opbrudstendenserne ser ud til at have en global karakter med USA og desværre EU (og ikke kun på grund af BREXIT) som de toneangivende. Det må da give anledning til refleksion. Kravene fra USA om øgede forsvarsudgifter er også nået til Danmark. Forsvarsforliget for perioden 2018 – 2023 har således allerede fået tilført yderligere milliarder. Det har bl.a. betydet, at opbygningstakten af den lette infanteribataljon kommer til at gå hurtigere end oprindeligt planlagt, og at en række byggeprojekter, herunder på Louisegårdenkan realiseres. Og der er forlydender om, at der bliver behov for flere midler. Danmark er tvunget til at følge med især Tyskland, således at vi anvender den samme andel af bruttonationalproduktet på forsvaret som vore naboer og NATO-allierede.

 

Foreningen

2019 kan vel betegnes som et normalt år, bortset fra konsekvenserne af forsvarsforliget, som jo heldigvis har været positive. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder og to møder med kontaktpersoner fra de tidligere lokalafdelinger. Kontakten til alle dele af landet er særdeles vigtig, og jeg håber meget, at vi kan holde fast i denne struktur. Vi må erkende, at der ikke står folk i kø for at engagere sig i foreningens arbejde, og jeg vil gerne opfordre til at tage kontakt med kammerater ude i landet med henblik på, at vi kan fastholde en landsdækkende repræsentation af foreningen. Der kommer jo nyt blod nu, men erfaringsmæssigt tager det en del år, før soldaterne involverer sig i soldaterforeningen. Jeg vil i samarbejde med regimentschefen sikre, at alle slesvigere bliver indgående indført i soldaterforeningens virke, og jeg vil prøve at skabe en stemning, som hersker ved Den Kongelige Livgarde og deres evne til at hverve medlemmer af garderforeningerne. Vi skal skabe en følelse af stolthed over at være slesviger. Som en konsekvens af, at regimentet er genopstået, stiller regimentet nu også et medlem blandt de ansatte til bestyrelsen. I øjeblikket er det Bent Juhler, og ved hans pensionering bliver det hans afløser.

 

Arrangementer

På arrangementssiden skal nævnes generalforsamlingen i februar med kontaktudvalgsmøde aftenen før. I maj gennemførtes jubilarstævnet, et godt arrangement efter den sædvanlige skabelon. I september var Forsvarets Dag på Kronborg. Det giver genklang på Sjælland, at vi kan sende en busfuld sønderjyder til Kronborg hvert år, og det minder om oprindelsen af dagen som et oprindeligt soldaterforeningsarrangement for vores regiment.

Fødselsdagsarrangementet til markering af regimentets fødselsdag den 1. oktober blev gennemført i regi af regimentet på en smuk og værdig vis. Vi er således nu gæster ved dette arrangement.

 

Repræsentation

Også traditionen tro har vores forening deltaget i mange mindearrangementer i Sønderjylland og i lokale arrangementer med kontaktpersonerne. I kender dem alle; 9. april, 18. april ved Dybbøl, Christiansfeld 23. april, befrielsen 4. og 5. maj, Bjerningdagen i juni, Flagdagen 5. september, 11. november i Haderslev og endnu flere.

Vi er nu i 2020, og når det kommer til markeringer er det nok et af de største år med 100-året for Genforeningen, 80-året for Danmarks besættelse og 75-året for Danmarks befrielse. Hertil kommer 100-året for overdragelse af Dybbøl Mølle fra de danske soldaterforeninger, der markeres den 18. april, og HM Dronninngens 80 års fødselsdag den 16.april. Der vil være et hav af markeringer over det ganske land, og jeg kan kun opfordre til, at I engagerer jer, hvor det er muligt.

 

Medlemstal

Medlemstallet er naturligvis et område, hvor vi i stigende grad bliver udfordret, da regimentet endnu ikke for alvor føder os med værnepligtige. Denne udfordring gælder imidlertid også foreninger, der stadig har en aktiv fødekæde (incl. De Danske Garderforeninger).

Imidlertid nærmer alle de indkaldelseshold, som regimentet havde i 90’erne, sig nu 25 års jubilæum (de første var jubilarer i 2016). Vi har ofte drøftet dette rekrutteringspotentiale. Og vi har annonceret vore aktiviteter, herunder naturligvis jubilarstævnet, på sociale medier.

 

Kommunikation

Vores forening kommunikerer via to primære medier, bladet Slesvigeren og vores hjemmeside. Desuden har vores webmaster, Freddy Ørnskov, også oprettet en Facebook side.

Slesvigeren redigeres fortsat af Helge Moosmann, og Finn Lyster læser korrektur.

Selv om det er dyrt og en stigende økonomisk udfordring at udgive vores eget blad, er det en livsnerve til en del af vore medlemmer. Det er derfor hjerteblod at holde fast i Slesvigeren. Jeg vil gerne opfordre alle til at engagere sig i vore medier, hvad enten det er hjemmesiden eller bladet, således at relevant information og gode historier eller begivenheder kan deles med kammeraterne. Da Slesvigeren som nævnt er dyr, vil jeg også gerne anmode om hjælp til at skaffe annoncører til bladet.

Jeg har talt med regimentschefen om produktion af Slesvigeren, idet jeg gerne ser et tæt samarbejde, og på sigt ser jeg, at regimentet overtager ansvaret for Slesvigeren.

Jeg kan i øvrigt meddele, at vi modtager mange positive tilkendegivelser vedr. kvaliteten af Slesvigeren. Jeg vil i den forbindelse også gerne takke vores trykker, Finn Dall, fra Haderslev Stiftsbogtrykkeri for et meget fint arbejde og samarbejde.

 

Mærkedage

Vi er jo en forening af distingverede medlemmer. Den opmærksomme læser af Slesvigeren vil således også konstatere, at der er mange runde fødselsdage blandt medlemmerne, og det er ikke 40 og 50 år, der markeres.

Jeg er stolt og taknemmelig over den trofasthed, der hersker blandt medlemmerne.

Jeg kan ikke nævne alle her, men vil gerne lykønske alle, som runder eller har rundet et hjørne.

Hjerteligt tillykke til alle.

 

Tak

Jeg vil gerne slutte af med at takke bestyrelsen for en enestående indsats. Tak til Knud Hansen, fordi du stadig står til rådighed med råd og hjælp.

Tak til jer – medlemmerne – som det hele handler om. Det hele er for jer, og jeg ser frem til at modtage jeres bidrag og tilbagemeldinger, så vi fortsat kan udvikle foreningen sammen.

Og endelig en stor tak til Slesvigske Fodregiment for stor velvilje og støtte.

Mange tak til jer alle.