MANGLER HEADING > Vedtægter

Vedtægter


                                       �§  1.

Foreningens navn:      Slesvigske Fodregiments Soldaterforening.
                                     (Soldaterforeningen for Haderslev Kaserne)
                               

Foreningens hjemsted: Haderslev Kaserne.
Foreningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad.

                                        �§  2.

Foreningens formål er : At holde forbindelse mellem medlemmerne.
                                       At styrke og fremme kammeratskabet mellem
                                       medlemmerne.
                                       At arbejde for videreførelse af værnepligten i
                                       Danmark.
                                       At virke for forståelse mellem borgerne og
                                       forsvaret.
Disse formål søges opnået ved :

                                      At udgive bladet "Slesvigeren" i samarbejde 
                                       med  Haderslev Garnison.
                                       At have en aktuel hjemmeside.
                                       At samle medlemmerne til møder og arran-
                                       gementer.
                                       At deltage i Mindedage.
                                       At afholde arrangement for årets jubilarer
                                       på Haderslev Kaserne.
                                       At hædre afdøde kammerater. 

                                           ���§  3.

Medlemmer:             Som medlemmer kan optages kvinder og
                                  m�nd, der har interesse for Soldaterforeningen.


                                          ���§  4.

Ledelse:        Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen.
                     Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 personer.
                     "Slesvigerens" redaktør er født medlem af bestyrelsen.
                     Der dannes et Præsidium, som består af Bestyrelsen og
                     de af Bestyrelsen udpegede kontaktpersoner.

                     Præsidenten er formand for Bestyrelsen og Præsidiet.
                     I hans frav�r fungerer Vicepræsidenten. 

                                             ���§  5.

Generalforsamling:
                     Afholdes normalt inden udgangen af februar måned.

                    Dagsorden skal mindst indeholde nedenstående pkt.
                    1. Valg af dirigent.
                    2. Præsidentens beretning.

                    3. Foreningens regnskab til godkendelse.
                    4. Foreningens budget til orientering.
                    5. Fastsættelse af næste års kontingent.
                    6. Behandling af indkomne forslag.
                    7. Valg til bestyrelsen.
                         Lige år  : Præsident.
                                        Sekretær.
                                        1 medlem.
                         Ulige år : Vicepræsident.
                                        Kasserer/kartoteksfører.
                                        1 medlem.
                    8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
                    9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
                  10. Valg af 1 fanebærer og 1 reservefanebærer.
                  11. Eventuelt.

                   Valgene under punkt 7 gælder for 2 år.
                   Valgene under punkt 8 , 9 og 10 gælder for 1 år.

Indkaldelse til Generalforsamling skal bekendtgøres på Hjemmesiden og i  "Slesvigeren" mindst 3 uger før mødedagen.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal skriftligt være Præsidenten i hænde 14 dage før mødet.

Afstemning : Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.
                      Der kan begæres skriftlig afstemning ved personvalg, når 
                      der er flere kandidater.

                 

                                         �����§  6.

Ekstraordin�r Generalforsamling /Pr�sidiem�de afholdes , hvis bestyrelsen eller 2/3 af Pr�sidiets medlemmer frems�tter �nske herom.
Der skal da indkaldes med mindst 14 dages varsel.

                                         �����§  7.

Vedt�gts�ndringer vedtages, n�r 3/4 af Generalforsamlinges deltagere stemmer herfor. 

                                         �����§  8.

Foreningen udsender medlemsbladet "Slesvigeren" i samarbejde med Haderslev Garnison.
Den redaktionelle linie og bladets drift / �konomi varetages af Redakt�ren og Bestyrelsen.

                                        �����§  9.

Bestyrelsen kan tildele h�derstegn til medlemmer efter "Statutter for Slesvigske Fodregiments Soldaterforenings H�derstegn".

Indstilling til Danske Soldaterforeningers Landsraad�s h�derstegn sker i henhold til Landsr�dets retningslinier.

                                         �����§  10.

Bestyrelsen kan udn�vne et medlem til �resmedlem, hvis medlemmet p� s�rlig vis har gjort sig fortjent over for foreningen.

                                         �����§  11.

Foreningen h�fter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid v�rende formue.
Det p�hviler ikke foreningens Bestyrelse eller Pr�sidium nogen personlig h�ftelse.

                                          �����§  12.

Foreningens oph�r kan kun vedtages p� en generalforsamling og en ekstraordin�r generalforsamling indkaldt med mindst 14 dages mellemrum, idet f�rste m�de behandler sp�rgsm�let og ved afstemning afg�r, om sagen skal fremmes.
P� den ekstraordin�re generalforsamling tages ved afstemning stilling til foreningens oph�r og eventuelle midlers anvendelse.
Vedtagelse kr�ver 2/3 stemmer af de fremm�dte medlemmer.


Disse vedt�gter er forelagt og endeligt vedtaget p� foreningens Generalforsamling den 27. februar 2016.

            sign.               sign.                              sign.
      Knud Hansen.     HenningJuhl.              Leo Hansen.
        Præsident.         Vicepræsident.             Dirigent.