Hjem > Vedtægter

Vedtægter

§ 1.
   
Foreningens navn: Slesvigske Fodregiments Soldaterforening. (Soldaterforeningen for Haderslev Kaserne)
Foreningens hjemsted: Haderslev Kaserne.
Foreningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad.
   
§ 2.
   
Foreningens formål er : At holde forbindelse mellem medlemmerne.
At styrke og fremme kammeratskabet mellem medlemmerne.
At arbejde for videreførelse af værnepligten i Danmark.
At virke for forståelse mellem borgerne og forsvaret.
Disse formål søges opnået ved : At udgive bladet "Slesvigeren" i samarbejde med Haderslev Garnison.
At have en aktuel hjemmeside.
At samle medlemmerne til møder og arrangementer.
At deltage i Mindedage.
At afholde arrangement for årets jubilarer på Haderslev Kaserne.
At hædre afdøde kammerater.
   
§ 3.
   
Medlemmer: Som medlemmer kan optages kvinder og mænd, der har interesse for Soldaterforeningen.
   
§ 4.
   
Ledelse: Foreningens øverste myndighed er Generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 6 personer. "Slesvigerens" redaktør er født medlem af bestyrelsen. Der dannes et Præsidium, som består af Bestyrelsen og de af Bestyrelsen udpegede kontaktpersoner.

Præsidenten er formand for Bestyrelsen og Præsidiet. I hans fravær fungerer Vicepræsidenten.

   
§ 5.
   
Generalforsamling: Afholdes normalt inden udgangen af februar måned.

Dagsorden skal mindst indeholde nedenstående pkt.
1. Valg af dirigent.
2. Præsidentens beretning.
3. Foreningens regnskab til godkendelse.
4. Foreningens budget til orientering.
5. Fastsættelse af næste års kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
Lige år : Præsident. Sekretær. 1 medlem.
Ulige år : Vicepræsident. Kasserer/kartoteksfører. 1 medlem.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10. Valg af 1 fanebærer og 1 reservefanebærer.
11. Eventuelt.

Valgene under punkt 7 gælder for 2 år.
Valgene under punkt 8 , 9 og 10 gælder for 1 år.

Indkaldelse til Generalforsamling skal bekendtgøres på Hjemmesiden og i "Slesvigeren" mindst 3 uger før mødedagen.

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal skriftligt være Præsidenten i hænde 14 dage før mødet.

Afstemning: Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Der kan begæres skriftlig afstemning ved personvalg, når der er flere kandidater.
   
§ 6.
   
Ekstraordinær Generalforsamling /Præsidiemøde afholdes , hvis bestyrelsen eller 2/3 af Præsidiets medlemmer fremsætter ønske herom.
Der skal da indkaldes med mindst 14 dages varsel.
   
§ 7.
   
Vedtægtsændringer vedtages, når 3/4 af Generalforsamlinges deltagere stemmer herfor.
   
§ 8.
   
Foreningen udsender medlemsbladet "Slesvigeren" i samarbejde med Haderslev Garnison.
Den redaktionelle linie og bladets drift / økonomi varetages af Redaktøren og Bestyrelsen.
   
§ 9.
   
Bestyrelsen kan tildele hæderstegn til medlemmer efter "Statutter for Slesvigske Fodregiments Soldaterforenings Hæderstegn".

Indstilling til Danske Soldaterforeningers Landsraads hæderstegn sker i henhold til Landsrådets retningslinier.
   
§ 10.
   
Bestyrelsen kan udnævne et medlem til æresmedlem, hvis medlemmet på særlig vis har gjort sig fortjent over for foreningen.
   
§ 11.
   
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens Bestyrelse eller Præsidium nogen personlig hæftelse.
   
§ 12.
   
Foreningens ophør kan kun vedtages på en generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med mindst 14 dages mellemrum, idet første møde behandler spørgsmålet og ved afstemning afgør, om sagen skal fremmes.

På den ekstraordinære generalforsamling tages ved afstemning stilling til foreningens ophør og eventuelle midlers anvendelse. Vedtagelse kræver 2/3 stemmer af de fremmødte medlemmer.

Disse vedtægter er forelagt og endeligt vedtaget på foreningens Generalforsamling den 27. februar 2016.
sign.
Knud Hansen.
Præsident.
sign.
HenningJuhl.
Vicepræsident.
sign.
Leo Hansen.
Dirigent.