Referat generalforsamling 2017

 

 

 

 

 

Generalforsamlingen startede med, at de 42 deltagere samledes ved Mindemuren for Slesvigske Fodregiment. Her lagde præsident Keller Nielsen en smuk buket blomster fra Foreningen.

Herefter samledes deltagerne ved Mindetavlen for de faldne. Her lagde tidl. præsident og æresmedlem Knud Hansen ligeledes en smuk buket fra Foreningen.

Endelig lagde Carl A. Duch en smuk buket blomster fra Foreningen ved Mindestenen for faldne i international tjeneste efter 1948.

Efter højtideligheden ved Mindemur/tavle/og -sten mødtes vi i Parolesalen, hvor foreningens fane blev ført ind. Præsidenten mindedes alle de, der i årets løb var gået til Ryes Brigade med et Ingen nævnt ingen glemt æret være Deres minde.

Præsidenten bød derefter velkommen til den 42 mand store forsamling og udtrykte glæde over den store interesse for generalforsamlingen og så frem til et godt møde. Han benyttede samtidig lejligheden til at takke for en god kammeratlig fredag aften i regi af Præsidiet.

Generalforsamlingen indledtes traditionen tro med sangen Tæt ved hellig Ansgars Kirke.

Valg af dirigent.

Præsidenten foreslog på Bestyrelsens vegne statsaut. rev. Leo Hansen, som blev valgt. Dirigenten takkede for valget og konstaterede Generalforsamlingens lovlige indvarsling samt beslutningsdygtighed.

Beretning for 2016.

Præsidenten indledte sin beretning med at minde om, at han jo blev valgt som Præsident for Slesvigske Fodregiments Soldaterforening på generalforsamlingen sidste år, - men valgt in absentia idet han var udstationeret i England, hvorfra han blev pensioneret med udgangen af 2016. I hans fravær har Knud Hansen reelt varetaget hvervet som Præsident.

Men nu er jeg her og vil gøre mit bedste for foreningen, fortsatte Præsidenten.
Jeg er vokset op, men ikke født, i Sønderborg. Jeg er indkaldt til Slesvigske Fodregi- ment i 1978 (studenterhold). Efter afgang fra Hærens Officersskole i 1983 kom jeg til Slesvigske Fodregiment, som jeg tilhørte, indtil jeg blev udnævnt til oberstløjtnant i 2000, hvor jeg blev chef for Opklaringsbataljonen ved Jydske Dragonregiment. Jeg har haft tjeneste i Haderslev i mange perioder i underafdeling, bataljon, brigade- og divisionsstab, hvor jeg sluttede som stabschef ved Danske Division og garnisonskom- mandant i Haderslev i to perioder indtil sommeren 2013.

Jeg har været udsendt til Cypern, Bosnien, Kosovo og Liberia i Afrika. Jeg har som chef for den Internationale Operationsafdeling i Hærens Operative Kommando haft ansvaret for hærens udsendelser til bl.a. Irak og Afghanistan. Jeg var chef for Total- forsvarsregion Syd og kommandant i Odense i perioden 2006-09. Al min tjeneste har været fokuseret om chefvirke og operativ stabstjeneste som operationsofficer og CH/O på alle niveauer.

Vi har stadig vores hus i Starup fortsatte Præsidenten, som vi har haft i 30 år, og hvor min hustru var lærer i mere end 30 år, men vi er efter hjemkomst fra England flyttet til Sandager ved Flensborg Fjord. Mit hjerte brænder for alt, som er sønderjysk, som har med vores gamle regiment og Haderslev Kaserne at gøre.

Det er derfor også en stor ære og med stor ydmyghed, jeg tog imod valget som Præsident, sluttede Keller Nielsen denne del af sin beretning.

Præsidenten fortsatte sin beretning med at notere forsvarets konstante omstilling. I mange år har økonomien dikteret rammerne for forsvaret og forsvarets kapaciteter, tilsyneladende med begrænset skelen til verden omkring os. Det bliver spænende at følge udviklingen i en verden, som er præget af en sikkerhedsmæssig uvished og opbruds-tendenser i en grad, som vi ikke har set i mange år. Om dette under påvirkning af kravene fra USA vil ændre dansk forsvar i nævneværdig grad, kan kun tiden vise.

For os som soldaterforening er det en gave at have rammer som disse på Haderslev Kaserne. Vi kan kun håbe på, at det fortsætter. Der er en del af vore søsterforeninger, som ikke har en kaserne som ramme for deres aktiviteter og det er en stor udfordring for dem.

I 2017 vil forberedelserne til næste forsvarsforlig blive gjort. Jeg har ikke indblik i forberedelserne, men i Sønderjylland stiger beredskabet altid, når et nyt forlig nærmer sig. Desværre nåede vi ikke at få kørt alt det tunge skyts i stilling ved sidste forlig, og selv om der ikke var indikationer før langt henne i processen kostede det Sønderborg Kaserne, - og det i 150 året for Slaget ved Dybbøl Banke. Vi må altså ikke tage noget for givet, og vi skal alle være klar til at deltage i den demokratiske proces. Vi må ikke affinde os med, at såkaldte regnedrenge i København med begrænset kendskab til, hvad der ligger vest for Valby Bakke, bestemmer, hvorledes Danmark skal udvikle sig. Så ved vi godt, hvor det hele ender.

Vi ved således ikke, hvad fremtiden vil bringe for Sønderjylland og Haderslev Kaserne, men min opfordring skal være, at I alle orienterer jer mod det forligs- forberedende arbejde. På Haderslev Kaserne er der to operative stabe, Danske Division og 1. Brigade, samt Hovedkvartersbataljonen fra Telegrafregimentet. Det er glædeligt, at der fortsat indkaldes værnepligtige i Haderslev, og at antallet er steget. Vi skal have afklaret, hvorledes tilgangen til disse værnepligtige håndteres. Jeg mener, vores forening har gjort det rigtige i forhold til at markere Bedste Kammerat. Det vil jeg bl.a. drøfte med Telegrafregimentets nye chef, oberst Søren Andersen, som i øvrigt bor i Haderslev. De i Haderslev værende hjemmeværnskompagnier er nu samlet på kasernen. Garnisonskommandanten er stadig oberst Peer Sander Rouff, og det er en glæde at følge hans virke og at samarbejde med ham. Kasernemajoren, Ole Lehmann Nielsen, er gået på pension og vil blive afløst af major Henning Dons, når han kommer hjem fra Afghanistan. Henning Dons er gammel slesviger og en god kending i Haderslev.

Som nævnt er jeg først nu for alvor med i Foreningens liv, - men Foreningen har naturligvis kørt fint det sidste år med en særdeles erfaren bestyrelse. 2016 blev et mere normalt år efter 100 års jubilæet i 2015. Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder og to møder med kontaktpersoner fra de tidligere lokalafdelinger. Kontakten til alle dele af landet er særdeles vigtig, og jeg håber meget, at vi kan holde fast i denne struktur.

På arrangementssiden skal nævnes generalforsamlingen den 27. februar med kontakt- udvalgsmøde aftenen før, hvor Foreningens mangeårige Præsident, Knud Hansen officielt trådte tilbage. I maj gennemførtes jubilarstævnet, - et godt arrangement efter den sædvanlige skabelon. I juni var Forsvarets Dag på Kronborg. Det giver genklang på Sjælland, at vi kan sende en busfuld sønderjyder til Kronborg hvert år, og det minder om oprindelsen af dagen som et oprindeligt soldaterforeningsarrangement for vores regiment. Fødselsdagsarrangementet til markering af regimentets fødselsdag den 1. oktober blev også gennemført traditionelt og naturligvis på en fredag, så vi kan få glæde af SMUK.

Også traditionen tro har vores Forening deltaget i mange mindearrangementer i Sønderjylland og i lokale arrangementer med kontaktpersonerne. I kender dem alle: 9. april, 18. april ved Dybbøl, Christiansfeld 23. april, befrielsen 4. og 5. maj, Bjerning-dagen i juni, flagdagen 5. september, 11. november i Haderslev og Aarhus og endnu flere.

Medlemstallet er naturligvis et område, hvor vi i stigende grad bliver udfordret, da vi ikke har et regiment med værnepligtige til at føde os. Denne udfordring gælder imidlertid også foreninger, der stadig har en aktiv fødekæde (bortset fra De Danske Garderforeninger). Imidlertid nærmer alle de indkaldelseshold, som regimentet havde i 90åerne, sig nu 25 års jubilæum (de første var jubilarer sidste år). Der må være et rekrutteringspotentiale her. Desuden må vi også gerne kigge bredere, uden at det skal opfattes, som om vi gør på hugst hos andre.

Vores Forening kommunikerer via to primære medier, foreningsbladet Slesvigeren og vores hjemmeside.

Desuden har vores webmaster, Freddy Ørnskov, også oprettet en Facebook-side. Foreningsbladet Slesvigeren redigeres fortsat af redaktør Helge Moosmann, - og Finn Lyster løser korrektur. Selv om det er dyrt og en stigende økonomisk udfordring at udgive vores eget blad, er det en livsnerve til en del af vore medlemmer. Det er derfor hjerteblod at holde fast i Slesvigeren. Jeg vil gerne opfordre alle til at engagere sig i vore medier, hvad enten det er hjemmesiden eller bladet, således at relevant information og gode historier eller begivenheder kan deles med kammeraterne. Da Slesvigeren som nævnt er dyr, vil jeg også gerne anmode om hjælp til at skaffe annoncører til bladet.

Tak !! Jeg vil gerne slutte af med at takke Knud Hansen for hans mangeårige og enestående indsats. Jeg vil også her nævne Bjarne Kock og Finn Lyster, som har stået last og brast med Knud i hele hans regeringstid. Tak til jer medlemmerne som det hele handler om. Det hele er for jer, og jeg ser frem til at modtage jeres bidrag og tilbagemeldinger, så vi fortsat kan udvikle Foreningen sammen. Og endelig en stor tak til Haderslev garnison for stor velvilje og støtte. Jeg vil ikke love jer, at jeg vil være præsident i 25 år som Knud, - men jeg løber ikke af pladsen lige med det samme.

Kasserer Finn Lyster gennemgik det reviderede regnskab, der balancerede med kr. 239.651,07 ved et underskud på kr. 26.734,38. Status balancerer på kr. 456.616,58 og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Det fremlagte budget for 2017 udviser ved en driftsbalance på T kr. 185 et drifts- underskud på T kr. 61. Det budgetterede negative resultat er belastet af driftstilskud til Slesvigeren på T kr. 134 og ved annonceindtægter på Tkr. 45. Budgettet blev taget til efterretning, - og der blev udtrykt anerkendelse for kassererens forvaltning af hele kassererfunktionen.

Følgende valg blev foretaget:
Vicepræsident Henning Juhl, 2 år
Kasserer Lars Hyrup (ny valgt), 2 år
Sekretær Finn Lyster, 1 år
Bestyrelsesmedlem Freddy Ørnskov, 2 år
2 suppleanter til bestyrelsen:
1. suppl. Niels Krab, 1 år
2. suppl. Helmer Knudsen, 1 år
2 revisorer og 1 rev.suppl.:
Revisor Karl Gustav Putz og revisor Børge Otte, 1 år
Revisor suppl. æresmedlem Knud Hansen, 1 år
Fanebærer og reservefanebærer:
Hoved fanen/Fanebærer
Anton Petersen, 1 år
Hoved fanen/Reservefanebærer
Finn Lyster, 1 år.


Under dagsorden pkt. Eventuelt tog Præsidenten ordet og rettede en stor og varm tak til nu afgåede sekretær Bjarne Kock og den afgåede kasserer og ny tiltrådte sekretær Finn Lyster for deres engagerede, ihærdige og loyale indsats til gavn for vor soldaterforening og overrakte præsidiets tak i form af æresmedlemsbevis samt gave i form af en glasstatuette med inskription.

Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med sangen Når pligterne kalder.

Præsidenten motiverede et Kronborg bum samt et trefoldigt leve for Foreningen.

Herefter førtes fanen ud og Generalforsamlingen 2017 var slut kl. 12,00.

Referent Bjarne Kock.