Hjem > Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling 2020

Referat fra generalforsamling, lørdag den 22. februar 2020

på Haderslev Kaserne

 

Generalforsamlingen startede med, at 45 deltagere samledes ved ”Mindetavlen”

på kasernens sydmur.

Her lagde Morten G. Hansen en smuk buket blomster fra Foreningen.

 

Carl Duch lagde en smuk buket blomster fra Foreningen ved ”Mindestenen”

for faldne i International tjeneste efter 1945 (indre kasernegård).

 

Efter højtidelighederne ved Mindetavle og -sten mødtes vi i Gottorpsalen,

hvor foreningens fane blev ført ind.

 

Præsidenten bød derefter velkommen til de tilmeldte og fremmødte 45 medlemmer

og udtrykte glæde over den store interesse for generalforsamlingen og så frem til et

godt møde.

Han benyttede samtidig lejligheden til at takke for en god kammeratlig fredag aften

i regi af Præsidiet.

 

Sekretæren foretog navneopråb, så der var fuld klarhed over,

hvem de 45 deltagere var.

 

Præsidenten indledte med at mindes de af vore kammerater, som inden for det seneste

år er gået til Ryes Brigade med et: ingen nævnt - ingen glemt.

Lad os rejse os og mindes vore kammerater.

”Æret være deres minde!”.       Tak.

 

Generalforsamlingen indledtes traditionen tro med sangen

”Tæt ved hellig Ansgars kirke

 

Dagsorden:

 

     1 Valg af dirigent.

         

        Præsidenten foreslog på bestyrelsens vegne Knud Hansen, som blev valgt.

        Dirigenten takkede for valget og konstaterede Generalforsamlingens lovlige

        indvarsling samt beslutningsdygtighed.

 

     2 Præsidentens beretning.

 

        Korte uddrag af præsidentens beretning:

        Den 1. januar sidste år genopstod Slesvigske Fodregiment. XIII Bataljon, en let

        Infanteribataljon med ca. 500 mand, er under opbygning. Hertil kommer et

        værnepligtsbidrag, hvor det første hold blev indkaldt i august sidste år.

        Så der er altså blevet liv på kasernen.

        Regiment og bataljonsstab er bemandet.

        Regimentschefen anvender alle de gamle bataljonsnavne til de enheder og

        elementer, som indgår i regimentet.

        Han kalder således soldaterforeningen for III Bataljon. Her skal vi huske, at

        den gamle III Bataljon stadig holder sammen og afholder arrangementer.

        Soldaterforeningen har vist sin taknemmelighed over det genopstandne regiment

        ved at donere et nyt regimentsskjold, som sidder på muren ved vagten mod

        Louisevej. Vi har endvidere doneret 15.000 kr. til restaurering af malerierne i

        porten til Indre Kasernegård, et flot initiativ fra Haderslev Kasernes Venner.

        Den samlede udgift er omkring 200.000 kr. og restaureringen gennemføres

        af Nationalmuseet.

        Til regimentet hører naturligvis Slesvigske Musikkorps, som er ”kommet hjem”.

       

        Foreningen:       2019 et normalt år med 4 bestyrelsesmøder og

                                   2 præsidiemøder.  

        Arrangementer:  Generalforsamlingen, Jubilarstævnet samt

                                    vor deltagelse i  SLFR´s 241 års fødselsdagsarrangement.

                                    1 dags turen til Forsvarets Dag på Kronborg.

        Repræsentation: Deltagelse i mange mindearrangementer.

        Medlemstal:       Vi er i stigende grad udfordret.

                                    Medlemstal pr. 31.12.2019: uændret 466

        Kommunikation: SLESVIGEREN, Hjemmesiden samt

                                    Facebook.   

                                    Tak til SLESVIGEREN´s trykker, Finn Dall

                                    fra Haderslev Stiftsbogtrykkeri for et meget fint arbejde                         

                                   og samarbejde.

        Mærkedage:        Vi er jo en forening af distingverede medlemmer og der er 

                                     mange runde fødselsdage og det er ikke 40 og 50 år,

                                     der markeres.

                                     Jeg er stolt og taknemmelig over den trofasthed,

                                     der hersker blandt medlemmerne.

                                     Jeg kan ikke nævne alle her, men vil gerne lykønske alle, som

                                     runder eller har rundet et hjørne.

                                     Hjerteligt tillykke til alle.   

 

   

        Tak:                     Bestyrelsen, Knud Hansen, jer medlemmer.

                                    Stor tak til Slesvigske Fodregiment

                                    for stor velvilje og støtte.

                                    Mange tak til alle

 

       Spørgsmål/kommentarer til beretningen:

       Lars Hyrup: Medlemstal pr. d.d.: 460

       Knud Hansen/Keller Nielsen – flytning af Mindeparken fra Aarhus til Graasten.

       Keller Nielsen – Reg.chef OB Lars Mouritsen kunne godt tænke sig et

       Infanterirelief på muren ud mod Louisevej.

      

Præsidentens beretning blev taget til efterretning med applaus

       

 

  1. Foreningens regnskab for år 2019 til godkendelse

 

        Kasserer Henrik F. Krarup (HFK) udleverede:

       

        Detailregnskab for SLESVIGEREN for året 2019

        Driftsregnskab for året 2019

        Status pr. 31.12.2019 

        HFK gennemgik detail- og driftsregnskabet.

        Driftsregnskabet balancerer med kr. 207.753,73 og udviser et

        overskud på kr. 30.653,96. (Budgetteret kr. 0,-)

        Status balancerer på kr. 506.170,

        Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

       

        Regnskabet blev herefter énstemmigt godkendt.

 

  1. Foreningens budget for år 2020 til orientering.

 

        HFK gennemgik det omdelte Budget for året 2020

        som udviste beskedent underskud på kr. 466,-.

 

        Karl G. Putz kom med forslag om kontingentnedsættelse til kr. 100,-

        i relation til foreningens formue.

        KN svar: Papirudgave kr. 250,- - digitalt kr. 125,-

                       Der undersøges/drøftes muligheder.  

 

    5  Fastsættelse af næste års kontingent (2021)

 

        Der var enighed om at fastholde kontingentet for 2021 på kr. 250,00     

                                                   

    6  Behandling af indkomne forslag.

          

        Der var ingen indkomne forslag.

 

    7  Valg til bestyrelsen.

 

Lige år

Præsident Keller Nielsen                    modtager genvalg  /  genvalgt

Finn Lyster                                        modtager genvalg  /  genvalgt

Freddy Ørnskov                               modtager genvalg  /  genvalgt

 

8  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

  1. suppleant Niels Krab modtager genvalg   /  genvalgt
  2. suppleant Helmer Knudsen modtager genvalg   /  genvalgt

 

  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

Revisor Karl Gustav Putz                  modtager genvalg  /  genvalgt

Revisor Børge Otte                           modtager genvalg  /  genvalgt

Revisorsuppleant Knud Hansen         modtager genvalg  /  genvalgt

 

                                       Side 4

  • Valg af fanebærer og reservefanebærer.

 

Fanebærer Hovedfanen/Finn Lyster              modtager valg  /  valgt

     Reservefanebærer Hovedfanen/Lars Hyrup  modtager valg  /  valgt

 

Valgene under punkt 7 gælder for 2 år.

     Valgene under punkt 8, 9 og 10 gælder for 1 år.

                                                        

           

      Der var ingen der ønskede ordet.

    

Herefter kunne dirigenten afslutte sit hverv og takkede deltagerne for god ro

og orden og overgav forsamlingen til præsidenten.

 

Præsidenten takkede dirigenten for god og myndig ledelse af Generalforsamlingen og forsamlingen for et godt møde i en positiv atmosfære.

Præsidenten motiverede et ”Kronborg Bum”.

Præsidenten takkede Grethe Bosack for musikledsagelse til sangene.

Generalforsamlingen afsluttedes med sangen

”Det haver så nyligen regnet”

 

Herefter førtes fanen ud og Generalforsamlingen 2020 var slut kl. 11.40.

 

 

 

Keller Nielsen                      Henning Juhl                  Knud Hansen

Præsident                                     Vicepræsident                       Dirigent

 

 

 

Referent: Finn Lyster/sekretær