Hjem > Referat fra Generalforsamlingen

Referat fra Generalforsamlingen

 

Referat fra generalforsamling, lørdag den 23. februar 2019

på Haderslev Kaserne

 

Generalforsamlingen startede med, at 42 deltagere samledes ved ”Mindetavlen”

på kasernens sydmur.

Her lagde æresmedlem Kai Hansen en smuk buket blomster fra Foreningen.

 

Carl Duch lagde en smuk buket blomster fra Foreningen ved ”Mindestenen”

for faldne i International tjeneste efter 1945 (indre kasernegård).

 

Efter højtidelighederne ved Mindetavle og -sten mødtes vi i Gottorpsalen,

hvor foreningens fane blev ført ind.

 

Præsidenten bød derefter velkommen til de tilmeldte og fremmødte 44 medlemmer

og udtrykte glæde over den store interesse for generalforsamlingen og så frem til et

godt møde.

Han benyttede samtidig lejligheden til at takke for en god kammeratlig fredag aften

i regi af Præsidiet.

 

Sekretæren foretog navneopråb, så der var fuld klarhed over,

hvem de 44 deltagere var.

 

Præsidenten indledte med at mindes de af vore kammerater, som inden for det seneste

år er gået til Ryes Brigade.

Sædvanligvis med et: ingen nævnt - ingen glemt, men i år dog én undtagelse.

En markant repræsentant for dem var Vagn Jepsen fra Jels; den sidste 9. april veteran, som døde den 1. september 2018 i en alder af 100 år.

Lad os rejse os og mindes vore kammerater.

”Æret være deres minde!”.       Tak.

 

Generalforsamlingen indledtes traditionen tro med sangen

”Tæt ved hellig Ansgars Kirke”

 

 

 

Dagsorden:

 

     1 Valg af dirigent.

         

        Præsidenten foreslog på bestyrelsens vegne Leo Hansen, som blev valgt.

        Dirigenten takkede for valget og konstaterede Generalforsamlingens lovlige

        indvarsling samt beslutningsdygtighed.

 

     2 Præsidentens beretning.

 

        Korte uddrag af præsidentens beretning:

        Den 1. januar 2019 genopstod Slesvigske Fodregiment. Mig bekendt er noget

        tilsvarende kun sket en gang tidligere, da Jesus genopstod fra de døde.

        Kun de største jubelidioter, og til dem regnes Helge Moosmann og

        Knud Hansen, havde vel forudset, at dette ville ske.

        Selv da det blev besluttet at opbygge en let infanteribataljon i Haderslev, havde

        jeg ikke forudset, at det ville føre til genoprettelsen af Slesvigske Fodregiment.

       

        Foreningen:       2018 et normalt år med 4 bestyrelsesmøder og

                                   2 præsidiemøder.  

        Arrangementer:  Generalforsamlingen, Jubilarstævnet samt

                                    markeringen af SLFR´s 240 års fødselsdag.

                                    1 dags turen til Forsvarets Dag på Kronborg.

        Repræsentation: Deltagelse i mange mindearrangementer.

        Medlemstal:       Vi er i stigende grad udfordret.

                                    Medlemstal pr. 31.12.2018: uændret 466

        Kommunikation: SLESVIGEREN, Hjemmesiden samt

                                    Facebook.   

                                    Tak til SLESVIGEREN´s trykker, Finn Dall

                                    fra Haderslev Stiftsbogtrykkeri for et meget fint arbejde

                                    og samarbejde.

        Mærkedage:        Vi er jo en forening af distingverede medlemmer og der er 

                                     mange runde fødselsdage og det er ikke 40 og 50 år,

                                     der markeres.

                                     Jeg er stolt og taknemmelig over den trofasthed,

                                     der hersker blandt medlemmerne.

                                     Jeg kan ikke nævne alle her, men vil gerne lykønske alle, som

                                     runder eller har rundet et hjørne.

                                     Hjerteligt tillykke til alle.   

 

   

        Tak:                     Bestyrelsen, Knud Hansen, jer medlemmer.

                                    Stor tak til Haderslev Garnison/Slesvigske Fodregiment

                                    for stor velvilje og støtte.

                                    Mange tak til jer alle.

 

        Beretningen i sin helhed kan læses på vores hjemmeside:

        www.slesvigske-fod.dk

 

       Spørgsmål/kommentarer til beretningen:

       Ib Snoer – kommentar - Godt at pleje et netværk.

       J.K.Hansen – Tak til præsidenten for en fin beretning.

 

Præsidentens beretning blev taget til efterretning med applaus

       

 

 1. Foreningens regnskab for år 2018 til godkendelse

 

        Kasserer Lars Hyrup (LH) udleverede:

       

        Driftsregnskab for året 2018

        Detailregnskab for SLESVIGEREN

        Status pr. 31.12.2018 

        LH gennemgik driftsregnskabets største poster.

        Det ordinære resultat balancerer med kr. 217.274,27 og udviser et

        overskud på kr. 34.730,51. (Budgetteret underskud kr. 10.000)

        Status balancerer på kr. 463.584,53.

 

        Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

       

        Regnskabet blev herefter énstemmigt godkendt.

 

    4  Foreningens budget for år 2019 til orientering.

 

        LH gennemgik de største poster på det omdelte Budget for året 2019

        som udviste balance på kr. 0,-.

 

    5  Fastsættelse af næste års kontingent (2020)

 

        Der var enighed om at fastholde kontingentet for 2020 på kr. 250,00     

         

 

    6  Behandling af indkomne forslag.

         

        Bestyrelsen havde udarbejdet forslag til Vedtægtsændringer.

        Præsidenten gennemgik og begrundede de enkelte ændringspunkter der var    

        skrevet med rødt i det udleverede materiale.

 

 • 2 Disse formål søges opnået ved:

               At udgive medlemsbladet ”Slesvigeren” i samarbejde med

               Slesvigske Fodregiment

 

 • 4 Linje 2: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 personer.

               En repræsentant for de tjenstgørende ved regimentet udpeges af

               regimentet som medlem af bestyrelsen.

       

 • 5 Valg til bestyrelsen      A. Lige år.   Præsident.

                                                                2 medlemmer

 1. Ulige år. Vicepræsident

                       3 medlemmer

 

               Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med

               arbejdsopgaver (kasserer, sekretær mv.)

 

 • 8 Foreningen udsender medlemsbladet ”Slesvigeren” i samarbejde

               med Slesvigske Fodregiment

       

 • 11 Foreningen tegnes af Præsidenten og et bestyrelsesmedlem; i fravær af

               præsidenten af Vicepræsidenten og et bestyrelsesmedlem.  

 

               Alt det der er understreget er ændringerne.     

 

               Carl Duch foreslog at Foreningens navn i 2. linje ( )

               ændres fra Haderslev Kaserne til Haderslev Garnison

               Begrundelse: Kaserne er mursten – Garnison er det levende indhold.

 

               J.K.Hansen oplyste, at tidligere var det således, at den til enhver tid

               værende regimentschef var Foreningens Ærespræsident. 

 

               Vedtægtsændringerne blev énstemmigt vedtaget.

 

 

 

        Generalforsamlingen fortsatte herefter efter de netop vedtagne Vedtægter

 

       7  Valg til bestyrelsen.

 

ULige år

Vicepræsident Henning Juhl               modtager genvalg  /  genvalgt

Lars Hyrup                                        modtager genvalg  /  genvalgt

Gunnar Hansen                                modtager genvalg  /  genvalgt

Henrik Fabricius Krarup                     nyvalgt

 

 

8  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

 1. suppleant Niels Krab modtager genvalg   /  genvalgt
 2. suppleant Helmer Knudsen modtager genvalg   /  genvalgt

 

 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

Revisor Karl Gustav Putz                  modtager genvalg  /  genvalgt

Revisor Børge Otte                           modtager genvalg  /  genvalgt

Revisorsuppleant Knud Hansen         modtager genvalg  /  genvalgt

 

 • Valg af fanebærer og reservefanebærer.

 

Fanebærer Hovedfanen/Anton Petersen  modtager genvalg  /  genvalgt

     Reservefanebærer Hovedfanen/Finn Lyster  modtager genvalg  /  genvalgt

 

Valgene under punkt 7 gælder for 2 år.

     Valgene under punkt 8, 9 og 10 gælder for 1 år.

            

           

      Under dette punkt var der bl.a. følgende indlæg/kommentarer:

      Hans Chr. Lund Juhl: Den lyseblå fane, hvorfor er den ikke repræsenteret

      ved Flagdagen den 5. september?

      J.K. Hansen forespurgte vedrørende fanerepræsentation ved       

      bisættelse/begravelse.

      Poul Erik Hagger-Nielsen forespurgte om det ikke kunne stå i

      ”Slesvigeren” hvem man skulle rette henvendelse til, hvis de

      pårørende ønskede fanerepræsentation. 

 

      Willy Frandsen forespurgte hvorfor en fremsendt artikel til blad

 1. 4-2018 ikke var med.

      Anton B. Petersen roste webmaster Freddy Ørnskov for hurtig

      opdatering af hjemmesiden. 

      Ole Aaris oplyste at den, den 7.2.2019, præsenterede video fra

      Haderslev Garnisonsmuseum kunne købes ved henvendelse til

      ham for kr. 100,-.

      Henrik Fabricius Krarup takkede for valget til bestyrelsen.

      Ib Snoer: Tak for bestyrelsens store arbejde med en særlig tak

      til præsidenten og for 1. gang i Foreningens historie

      en præsident med titel af oberst.

 

Herefter kunne dirigenten afslutte sit hverv og takkede deltagerne for god ro

og orden og overgav forsamlingen til præsidenten.

 

Præsidenten takkede dirigenten for god og myndig ledelse af Generalforsamlingen og forsamlingen for et godt møde i en positiv atmosfære.

Præsidenten motiverede et Kronborg Bum.

Herefter takkede præsidenten Grethe Bosack for musikledsagelse til sangene.

Generalforsamlingen afsluttedes traditionen tro med sangen

”Når pligterne kalder”

 

Herefter førtes fanen ud og Generalforsamlingen 2019 var slut kl. 12.40.

 

 

 

Keller Nielsen                      Henning Juhl                  Leo Hansen

Præsident                                     Vicepræsident                       Dirigent

 

 

 

Referent: Finn Lyster/sekretær

 

 

 

 

 

 

Det lækre smørrebrød og forfriskninger afsluttede dagen.