Hjem > Referat fra Generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling 2021

 

Referat fra generalforsamling, lørdag den 02. oktober 2021

på Haderslev Kaserne

 

Generalforsamlingen startede med, at de 32 deltagere samledes ved ”Mindestenen”

for faldne i International tjeneste efter 1945 (indre kasernegård).

Her lagde præsident Keller Nielsen en smuk buket blomster fra Foreningen.

 

Efter højtideligheden ved Mindestenen mødtes vi i Auditoriet.

hvor Foreningens fane blev ført ind.

 

Præsidenten bød derefter velkommen til de tilmeldte og fremmødte 30 medlemmer.

En særlig velkomst til Foreningens ærespræsident, RC, OB Lars Mouritsen

og RBM, CSG Morten Nørgaard Nielsen fordi I deltager i generalforsamlingen. Udtrykte glæde over den store interesse for generalforsamlingen og så frem til et godt møde.

 

Sekretæren foretog navneopråb, så der var fuld klarhed over,

hvem de 30 medlemmer var.

 

Præsidenten indledte med at mindes de af vore kammerater, som inden for det seneste

år er gået til Ryes Brigade. Lad os rejse os og mindes vore kammerater.

”Æret være deres minde!”.       Tak.

 

Generalforsamlingen indledtes traditionen tro med sangen

”Tæt ved hellig Ansgars Kirke”

 

Dagsorden:

 

     1 Valg af dirigent.

         

        Præsidenten foreslog på bestyrelsens vegne Knud Hansen, som blev valgt.

        Dirigenten takkede for valget og konstaterede Generalforsamlingens lovlige

        indvarsling samt beslutningsdygtighed.                                                 

     2 Præsidentens beretning.

        Korte uddrag af præsidentens beretning:

        Den 1. januar 2019 genopstod Slesvigske Fodregiment. XIII Bataljon, en let

        infanteribataljon med ca. 500 mand, er under opbygning. Hertil kommer et

        værnepligtsbidrag, hvor det tredje hold blev indkaldt i august i år.

        Der er dermed nu to lette infanterikompagnier opstillet, hvoraf 1. kompagni

        skal udsendes til Irak her fra efteråret. De værnepligtige, som nu er i garnisonen,

        skal udgøre stammen i det kommende stabskompagni.

        Så der er altså for alvor blevet liv på kasernen.

        Regiment og bataljonsstab er bemandet, vi mærker de positive vibrationer fra

        regimentschef og ud i organisationen, og vi oplever et fint samarbejde.

        Regimentschefen anvender alle de gamle bataljonsnavne til de enheder og

        elementer, som indgår i regimentet.

        Han kalder således soldaterforeningen for III Bataljon. Her skal vi huske, at

        den gamle III Bataljon stadig holder sammen og afholder arrangementer.

        Til regimentet hører naturligvis Slesvigske Musikkorps, som er ”kommet hjem”.

        Herudover er det såkaldte DCM-kompagni af føringsstøttetropperne i Haderslev

        i nye faciliteter på Louisegården.

        

        Foreningen:  2020 kan på ingen måder betegnes som et normalt år. Corona

        har præget vores virke, og de fleste arrangementer har været aflyst eller

        reduceret voldsomt. Kontakten til alle dele af landet er særdeles vigtig, og jeg

        håber meget, at vi kan holde fast i en struktur, hvor vi har repræsentanter i alle

        landsdele. Vi må imidlertid erkende, at Ryes Brigade er hård ved os, og at der

        ikke står folk i kø for engagere sig i foreningens arbejde.

                                      

        Arrangementer:  Generalforsamlingen i februar med kontaktudvalgsmøde,

        aftenen før. Desværre måtte vi aflyse jubilarstævnet i maj. Det gjorde ondt,

        også at vi har været tvunget til at gøre det igen i år.          

        Forsvarets Dag på Kronborg blev desværre også aflyst.

        Fødselsdagsarrangementet til markering af regimentets fødselsdag den 1.

        oktober blev også aflyst i forhold til vores deltagelse, så alt i alt har det været

        et pauvert år

      

        Repræsentation: De mange mindearrangementer har været aflyst i år.

        2020 var, når det kommer til markeringer, udset til at være et af de største år

        med 100-året for Genforeningen, 80-året for Danmarks besættelse og 75-året

        for Danmarks befrielse. Hertil kom 100-året for overdragelse af Dybbøl Mølle

        fra de danske soldaterforeninger, der heldigvis blev markeret i juni, og

        HM Dronningens 80-års fødselsdag den 16. april.

                                                    

        Medlemstal:       Vi er i stigende grad udfordret.

                                   Medlemstal pr. 31.12.2020: 438 (466 den 31.12.2019)

      

        Kommunikation: SLESVIGEREN, Hjemmesiden samt Facebook.

        Tak til SLESVIGEREN´s trykker, Finn Dall fra Haderslev Stiftsbogtrykkeri

        for et meget fint arbejde og samarbejde.      

                                   

        Mærkedage: Vi er jo en forening af distingverede medlemmer, og der er

        mange runde fødselsdage, og det er ikke 40 og 50 år, der markeres.

        Jeg er stolt og taknemmelig over den trofasthed, der hersker blandt

        medlemmerne. Jeg kan ikke nævne alle her, men vil gerne lykønske alle,

        som runder eller har rundet et hjørne. Hjerteligt tillykke til alle.   

   

        Tak:  Bestyrelsen, Knud Hansen, jer medlemmer.

        Stor tak til Slesvigske Fodregiment for stor velvilje og støtte.

        Mange tak til jer alle.

                                                   

        Beretningen i sin helhed kan læses på vores hjemmeside:

        www.slesvigske-fod.dk

 

       Spørgsmål/kommentarer til beretningen bl.a.:

       Knud Hansen ang. SLESVIGEREN’s indhold: Ingen grund til klage.

       Jack Lawrence: Er det en betingelse at være på Facebook – svar: nej!        

       RC, OB Lars Mouritsen vedr. hvervning af nye unge medlemmer:

       Det er en udfordring. Kun 4 mdr. som HBU – 8 mdr. som HRU.

       Svært at fange de unge. De skal fanges og inspireres. Det gælder om,

       at sende budskabet på den rigtige måde.

     

Præsidentens beretning blev taget til efterretning med applaus

 

  1. Foreningens regnskab for år 2020 til godkendelse.

 

        Kasserer Finn Lyster (FL) udleverede:

       

        Detailregnskab for SLESVIGEREN for året 2020

        Driftsregnskab for året 2020

        Status pr. 31.12.2020 

        FL gennemgik detail- og driftsregnskabet.

        

 

                                                  

         Driftsregnskabet balancerer med kr. 177.196,57 og udviser et

         underskud på kr. 49.265,50. (Budgetteret underskud på kr. 466,-)

         Status balancerer på kr. 454.876,89.

         FL oplyste at grunden til underskuddet, skulle ses i lyset af,

         at bestyrelsen, p.g.a. Covid-19 situationen, havde besluttet IKKE at

         opkræve betaling for annoncering i 2020.                                                  

         Der var ingen bemærkninger til regnskabet.

       

         Regnskabet blev herefter énstemmigt godkendt.

 

  1. Foreningens budget for år 2021 til orientering.

 

        FL gennemgik det omdelte Budget for året 2021

        som udviste et underskud på kr. 12.000,-.

 

        Karl G. Putz kom med forslag om kontingentnedsættelse til kr. 50,-

        i relation til foreningens formue.

           

    5  Fastsættelse af næste års kontingent (2022)

 

        Der var enighed om at fastholde kontingentet for 2022 på kr. 250,00     

                                                   

    6  Behandling af indkomne forslag.

          

        Der var ingen indkomne forslag.

 

    7  Valg til bestyrelsen.

 

Ulige år

Vicepræsident Henning Juhl     modtager genvalg  /  genvalgt

Henrik Krarup                           modtager ikke genvalg / Jack Lawrence valgt

Gunnar Hansen                        modtager genvalg  /  genvalgt

Lars Hyrup                              modtager ikke genvalg / Bent Juhler valgt

 

8  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

 

  1. suppleant Niels Krab modtager genvalg   /  genvalgt
  2. suppleant Helmer Knudsen modtager genvalg   /  genvalgt

 

 

                                          side 4 af 5              

  • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

 

Revisor Karl Gustav Putz                  modtager genvalg  /  genvalgt

Revisor Børge Otte                           modtager genvalg  /  genvalgt

Revisorsuppleant Knud Hansen         modtager genvalg  /  genvalgt

                                      

  • Valg af fanebærer og reservefanebærer.

 

Fanebærer Hovedfanen/Finn Lyster              modtager genvalg  /  genvalgt

     Reservefanebærer Hovedfanen/Lars Hyrup  modtager genvalg  /  genvalgt

 

Valgene under punkt 7 gælder for 2 år.

     Valgene under punkt 8, 9 og 10 gælder for 1 år.

                                                        

  • Eventuelt – bl.a.

 

Jack Lawrence præsenterede kort sig selv:

Dirigent for Slesvigske Fodregiments Musikkorps (nu SMUK)

fra 1990 – 1996. Derefter basunist fra 1996 til pensionering i 2016.            

      Georg Philippsen forespurgte om Slesviger klistermærker til biler.

     KN/FL p.t. ikke i sortiment.

     Helmer Knudsen – Baret må benyttes.

     KN/MB: Vi skal benytte blå underlag som p.t. ikke findes.

   

Herefter kunne dirigenten afslutte sit hverv og takkede deltagerne for god ro

og orden og overgav forsamlingen til præsidenten.

 

Præsidenten takkede dirigenten for god og myndig ledelse af Generalforsamlingen og forsamlingen for et godt møde i en positiv atmosfære.

Præsidenten motiverede et ”Kronborg Bum”.

Generalforsamlingen afsluttedes med sangen

”Det haver så nyligen regnet”

 

Herefter førtes fanen ud og Generalforsamlingen 2021 var slut kl. 11.45.

 

 

Keller Nielsen                      Henning Juhl                  Knud Hansen

Præsident                                     Vicepræsident                       Dirigent

 

Referent: Finn Lyster/sekretær

 

Det lækre smørrebrød og forfriskninger afsluttede dagen.