Hjem > Generalforsamling 2021 Beretning

Generalforsamling 2021 Beretning

                                        

 

Beretning for 2020

Indledning

Kære kammerater.

Tak til vores regimentschef og regimentsbefalingsmanden, fordi I deltager i generalforsamlingen. Regimentschefen er foreningens ærespræsident.

Jeg vil gerne starte generalforsamlingen med at mindes de af vore kammerater, som inden for det seneste år er gået til Ryes Brigade. Lad os rejse os og mindes vore kammerater.

”Æret være deres minde!”

Den 1. januar 2019 genopstod Slesvigske Fodregiment. XIII Bataljon, en let infanteribataljon med ca. 500 mand, er under opbygning. Hertil kommer et værnepligtsbidrag, hvor det tredje hold blev indkaldt i august i år. Der er dermed nu to lette infanterikompagnier opstillet, hvoraf 1. Kompagni skal udsendes til Irak her fra efteråret. De værnepligtige, som nu er i garnisonen, skal udgøre stammen i det kommende stabskompagni. Så der er altså for alvor blevet liv på kasernen.

Regiment og bataljonsstab er bemandet, vi mærker de positive vibrationer fra regimentschef og ud i organisationen, og vi oplever et fint samarbejde. Regimentschefen anvender alle de gamle bataljonsnavne til de enheder og elementer, som indgår i regimentet. Han kalder således soldaterforeningen for III Bataljon. Her skal vi huske, at den gamle III Bataljon stadig holder sammen og afholder arrangementer.

Til regimentet hører naturligvis Slesvigske Musikkorps, som er ”kommet hjem”.

Herudover er det såkaldte DCM-kompagni af føringsstøttetropperne i Haderslev i nye faciliteter på Louisegården.

Jeg mener, vores forening har gjort det rigtige i forhold til at markere ”En God Kammerat”. Det vil vi fortsætte med i samarbejdet med regimentet.

Forsvaret er i konstant omstilling. I mange år har økonomien dikteret rammerne for forsvaret og forsvarets kapaciteter, tilsyneladende med begrænset skelen til verden omkring os. Det er imidlertid spændende at følge udviklingen i en verden, som er præget af en sikkerhedsmæssig uvished og opbrudstendenser i en grad, som vi ikke har set i mange år. Og opbrudstendenserne ser ud til at have en global karakter med USA og desværre EU (og ikke kun på grund af BREXIT) som de toneangivende. Det må da give anledning til refleksion. Kravene fra USA om øgede forsvarsudgifter har betydet, at Forsvarsforliget for perioden 2018 – 2023 allerede har fået tilført yderligere milliarder. Det har bl.a. betydet, at opbygningstakten af den lette infanteribataljon kommer til at gå hurtigere end oprindeligt planlagt, og at en række byggeprojekter, herunder på Louisegården, har kunnet realiseres. Og der er forlydender om, at der bliver behov for flere midler. Danmark er tvunget til at følge med især Tyskland, således at vi anvender den samme andel af bruttonationalproduktet på forsvaret som vore naboer og NATO-allierede. Det bliver også spændende at se, i hvilken udstrækning et europæisk forsvarssamarbejde kan realiseres i lyset af udviklingen i verden, og herunder hvordan Danmark kan indgå i lyset af vort forsvarsforbehold. Der er ingen tvivl om, at der er behov for europæisk sammenhold, men om viljen er til stede hos alle, er et stort spørgsmål.

 

Foreningen

2020 kan på ingen måde betegnes som et normalt år. Corona har præget vores virke, og de fleste arrangementer har været aflyst eller reduceret voldsomt. Kontakten til alle dele af landet er særdeles vigtig, og jeg håber meget, at vi kan holde fast i en struktur, hvor vi har repræsentanter i alle landsdele. Vi må imidlertid erkende, at Ryes Brigade er hård ved os, og at der ikke står folk i kø for at engagere sig i foreningens arbejde, og jeg vil gerne opfordre til at tage kontakt med kammerater ude i landet med henblik på, at vi kan fastholde en landsdækkende repræsentation af foreningen. Der kommer jo nyt blod nu, men erfaringsmæssigt tager det en del år, før soldaterne involverer sig i soldaterforeningen. Regimentet sikrer, at alle slesvigere bliver indført i soldaterforeningens virke, og jeg vil prøve at skabe en stemning, som hersker ved Den Kongelige Livgarde og deres evne til at hverve medlemmer af garderforeningerne. Vi skal skabe en følelse af stolthed over at være slesviger. Som en konsekvens af, at regimentet er genopstået, stiller regimentet nu også et medlem blandt de ansatte til bestyrelsen. I øjeblikket er det seniorsergent Morten Breum, og vi er meget taknemmelige over dette tætte samarbejde med regimentet.

 

Arrangementer

På arrangementssiden skal nævnes generalforsamlingen i februar med kontaktudvalgsmøde aftenen før. Desværre måtte vi aflyse jubilarstævnet i maj. Det gjorde ondt, også at vi har været tvunget til at gøre det igen i år. Forsvarets Dag på Kronborg blev desværre også aflyst. Det giver ellers genklang på Sjælland, at vi kan sende en busfuld sønderjyder til Kronborg hvert år, og det minder om oprindelsen af dagen som et oprindeligt soldaterforeningsarrangement for vores regiment.

Fødselsdagsarrangementet til markering af regimentets fødselsdag den 1. oktober blev også aflyst i forhold til vores deltagelse, så alt i alt har det været et pauvert år.

 

Repræsentation

De mange mindearrangementer i Sønderjylland og lokale arrangementer med kontaktpersonerne har tilsvarende været aflyst. I kender dem alle; 9. april, 18. april ved Dybbøl, Christiansfeld 23. april, befrielsen 4. og 5. maj, Bjerningdagen i juni, Isteddagen den 25. juli, Flagdagen 5. september, 11. november i Haderslev og endnu flere.

2020 var, når det kommer til markeringer, udset til at være et af de største år med 100-året for Genforeningen, 80-året for Danmarks besættelse og 75-året for Danmarks befrielse. Hertil kom 100-året for overdragelse af Dybbøl Mølle fra de danske soldaterforeninger, der heldigvis blev markeret i juni, og HM Dronningens 80-års fødselsdag den 16.april. Som I ved, blev det meste aflyst eller gennemført virtuelt, som det hedder, og man har prøvet at samle op på genforeningen i år.

 

Medlemstal

Medlemstallet er naturligvis et område, hvor vi i stigende grad bliver udfordret, da regimentet endnu ikke for alvor føder os med værnepligtige. Denne udfordring gælder imidlertid også foreninger, der stadig har en aktiv fødekæde (incl. De Danske Garderforeninger).

Imidlertid nærmer alle de indkaldelseshold, som regimentet havde i 90’erne, sig nu 25 års jubilæum (de første var jubilarer i 2016). Vi har ofte drøftet dette rekrutteringspotentiale. Og vi har annonceret vore aktiviteter, herunder naturligvis jubilarstævnet, på sociale medier.

 

Kommunikation

Vores forening kommunikerer via to primære medier, bladet Slesvigeren og vores hjemmeside. Desuden har vores webmaster, Freddy Ørnskov, også oprettet en Facebook side, som er vigtig for at få kontakt til alle yngre.

Slesvigeren redigeres i et samarbejde mellem regiment og soldaterforening, hvor vi i høj grad værdsætter regimentets involvering.

Selv om det er dyrt og en stigende økonomisk udfordring at udgive vores eget blad, er det en livsnerve til en del af vore medlemmer. Det er derfor hjerteblod at holde fast i Slesvigeren. Jeg vil gerne opfordre alle til at engagere sig i vore medier, hvad enten det er hjemmesiden eller bladet, således at relevant information og gode historier eller begivenheder kan deles med kammeraterne. Da Slesvigeren som nævnt er dyr, vil jeg også gerne anmode om hjælp til at skaffe annoncører til bladet.

Jeg har talt med regimentschefen om produktion af Slesvigeren, idet jeg på sigt ser, at regimentet overtager ansvaret for Slesvigeren.

Jeg kan i øvrigt meddele, at vi modtager mange positive tilkendegivelser vedr. kvaliteten af Slesvigeren. Jeg vil i den forbindelse også gerne takke vores trykker, Finn Dall, fra Haderslev Stiftsbogtrykkeri for et meget fint arbejde og samarbejde.

 

Mærkedage

Vi er jo en forening af distingverede medlemmer. Den opmærksomme læser af Slesvigeren vil således også konstatere, at der er mange runde fødselsdage blandt medlemmerne, og det er ikke 40 og 50 år, der markeres.

Jeg er stolt og taknemmelig over den trofasthed, der hersker blandt medlemmerne.

Jeg kan ikke nævne alle her, men vil gerne lykønske alle, som runder eller har rundet et hjørne.

Hjerteligt tillykke til alle.

 

Tak

Jeg vil gerne slutte af med at takke bestyrelsen for en enestående indsats. Tak til Knud Hansen, fordi du stadig står til rådighed med råd og hjælp.

Tak til jer – medlemmerne – som det hele handler om. Det hele er for jer, og jeg ser frem til at modtage jeres bidrag og tilbagemeldinger, så vi fortsat kan udvikle foreningen sammen.

Og endelig en stor tak til Slesvigske Fodregiment for stor velvilje og støtte.

Mange tak til jer alle.

Generalforsamling 2021

Beretning for 2020

Indledning

Kære kammerater.

Tak til vores regimentschef og regimentsbefalingsmanden, fordi I deltager i generalforsamlingen. Regimentschefen er foreningens ærespræsident.

Jeg vil gerne starte generalforsamlingen med at mindes de af vore kammerater, som inden for det seneste år er gået til Ryes Brigade. Lad os rejse os og mindes vore kammerater.

”Æret være deres minde!”

Den 1. januar 2019 genopstod Slesvigske Fodregiment. XIII Bataljon, en let infanteribataljon med ca. 500 mand, er under opbygning. Hertil kommer et værnepligtsbidrag, hvor det tredje hold blev indkaldt i august i år. Der er dermed nu to lette infanterikompagnier opstillet, hvoraf 1. Kompagni skal udsendes til Irak her fra efteråret. De værnepligtige, som nu er i garnisonen, skal udgøre stammen i det kommende stabskompagni. Så der er altså for alvor blevet liv på kasernen.

Regiment og bataljonsstab er bemandet, vi mærker de positive vibrationer fra regimentschef og ud i organisationen, og vi oplever et fint samarbejde. Regimentschefen anvender alle de gamle bataljonsnavne til de enheder og elementer, som indgår i regimentet. Han kalder således soldaterforeningen for III Bataljon. Her skal vi huske, at den gamle III Bataljon stadig holder sammen og afholder arrangementer.

Til regimentet hører naturligvis Slesvigske Musikkorps, som er ”kommet hjem”.

Herudover er det såkaldte DCM-kompagni af føringsstøttetropperne i Haderslev i nye faciliteter på Louisegården.

Jeg mener, vores forening har gjort det rigtige i forhold til at markere ”En God Kammerat”. Det vil vi fortsætte med i samarbejdet med regimentet.

Forsvaret er i konstant omstilling. I mange år har økonomien dikteret rammerne for forsvaret og forsvarets kapaciteter, tilsyneladende med begrænset skelen til verden omkring os. Det er imidlertid spændende at følge udviklingen i en verden, som er præget af en sikkerhedsmæssig uvished og opbrudstendenser i en grad, som vi ikke har set i mange år. Og opbrudstendenserne ser ud til at have en global karakter med USA og desværre EU (og ikke kun på grund af BREXIT) som de toneangivende. Det må da give anledning til refleksion. Kravene fra USA om øgede forsvarsudgifter har betydet, at Forsvarsforliget for perioden 2018 – 2023 allerede har fået tilført yderligere milliarder. Det har bl.a. betydet, at opbygningstakten af den lette infanteribataljon kommer til at gå hurtigere end oprindeligt planlagt, og at en række byggeprojekter, herunder på Louisegården, har kunnet realiseres. Og der er forlydender om, at der bliver behov for flere midler. Danmark er tvunget til at følge med især Tyskland, således at vi anvender den samme andel af bruttonationalproduktet på forsvaret som vore naboer og NATO-allierede. Det bliver også spændende at se, i hvilken udstrækning et europæisk forsvarssamarbejde kan realiseres i lyset af udviklingen i verden, og herunder hvordan Danmark kan indgå i lyset af vort forsvarsforbehold. Der er ingen tvivl om, at der er behov for europæisk sammenhold, men om viljen er til stede hos alle, er et stort spørgsmål.

 

Foreningen

2020 kan på ingen måde betegnes som et normalt år. Corona har præget vores virke, og de fleste arrangementer har været aflyst eller reduceret voldsomt. Kontakten til alle dele af landet er særdeles vigtig, og jeg håber meget, at vi kan holde fast i en struktur, hvor vi har repræsentanter i alle landsdele. Vi må imidlertid erkende, at Ryes Brigade er hård ved os, og at der ikke står folk i kø for at engagere sig i foreningens arbejde, og jeg vil gerne opfordre til at tage kontakt med kammerater ude i landet med henblik på, at vi kan fastholde en landsdækkende repræsentation af foreningen. Der kommer jo nyt blod nu, men erfaringsmæssigt tager det en del år, før soldaterne involverer sig i soldaterforeningen. Regimentet sikrer, at alle slesvigere bliver indført i soldaterforeningens virke, og jeg vil prøve at skabe en stemning, som hersker ved Den Kongelige Livgarde og deres evne til at hverve medlemmer af garderforeningerne. Vi skal skabe en følelse af stolthed over at være slesviger. Som en konsekvens af, at regimentet er genopstået, stiller regimentet nu også et medlem blandt de ansatte til bestyrelsen. I øjeblikket er det seniorsergent Morten Breum, og vi er meget taknemmelige over dette tætte samarbejde med regimentet.

 

Arrangementer

På arrangementssiden skal nævnes generalforsamlingen i februar med kontaktudvalgsmøde aftenen før. Desværre måtte vi aflyse jubilarstævnet i maj. Det gjorde ondt, også at vi har været tvunget til at gøre det igen i år. Forsvarets Dag på Kronborg blev desværre også aflyst. Det giver ellers genklang på Sjælland, at vi kan sende en busfuld sønderjyder til Kronborg hvert år, og det minder om oprindelsen af dagen som et oprindeligt soldaterforeningsarrangement for vores regiment.

Fødselsdagsarrangementet til markering af regimentets fødselsdag den 1. oktober blev også aflyst i forhold til vores deltagelse, så alt i alt har det været et pauvert år.

 

Repræsentation

De mange mindearrangementer i Sønderjylland og lokale arrangementer med kontaktpersonerne har tilsvarende været aflyst. I kender dem alle; 9. april, 18. april ved Dybbøl, Christiansfeld 23. april, befrielsen 4. og 5. maj, Bjerningdagen i juni, Isteddagen den 25. juli, Flagdagen 5. september, 11. november i Haderslev og endnu flere.

2020 var, når det kommer til markeringer, udset til at være et af de største år med 100-året for Genforeningen, 80-året for Danmarks besættelse og 75-året for Danmarks befrielse. Hertil kom 100-året for overdragelse af Dybbøl Mølle fra de danske soldaterforeninger, der heldigvis blev markeret i juni, og HM Dronningens 80-års fødselsdag den 16.april. Som I ved, blev det meste aflyst eller gennemført virtuelt, som det hedder, og man har prøvet at samle op på genforeningen i år.

 

Medlemstal

Medlemstallet er naturligvis et område, hvor vi i stigende grad bliver udfordret, da regimentet endnu ikke for alvor føder os med værnepligtige. Denne udfordring gælder imidlertid også foreninger, der stadig har en aktiv fødekæde (incl. De Danske Garderforeninger).

Imidlertid nærmer alle de indkaldelseshold, som regimentet havde i 90’erne, sig nu 25 års jubilæum (de første var jubilarer i 2016). Vi har ofte drøftet dette rekrutteringspotentiale. Og vi har annonceret vore aktiviteter, herunder naturligvis jubilarstævnet, på sociale medier.

 

Kommunikation

Vores forening kommunikerer via to primære medier, bladet Slesvigeren og vores hjemmeside. Desuden har vores webmaster, Freddy Ørnskov, også oprettet en Facebook side, som er vigtig for at få kontakt til alle yngre.

Slesvigeren redigeres i et samarbejde mellem regiment og soldaterforening, hvor vi i høj grad værdsætter regimentets involvering.

Selv om det er dyrt og en stigende økonomisk udfordring at udgive vores eget blad, er det en livsnerve til en del af vore medlemmer. Det er derfor hjerteblod at holde fast i Slesvigeren. Jeg vil gerne opfordre alle til at engagere sig i vore medier, hvad enten det er hjemmesiden eller bladet, således at relevant information og gode historier eller begivenheder kan deles med kammeraterne. Da Slesvigeren som nævnt er dyr, vil jeg også gerne anmode om hjælp til at skaffe annoncører til bladet.

Jeg har talt med regimentschefen om produktion af Slesvigeren, idet jeg på sigt ser, at regimentet overtager ansvaret for Slesvigeren.

Jeg kan i øvrigt meddele, at vi modtager mange positive tilkendegivelser vedr. kvaliteten af Slesvigeren. Jeg vil i den forbindelse også gerne takke vores trykker, Finn Dall, fra Haderslev Stiftsbogtrykkeri for et meget fint arbejde og samarbejde.

 

Mærkedage

Vi er jo en forening af distingverede medlemmer. Den opmærksomme læser af Slesvigeren vil således også konstatere, at der er mange runde fødselsdage blandt medlemmerne, og det er ikke 40 og 50 år, der markeres.

Jeg er stolt og taknemmelig over den trofasthed, der hersker blandt medlemmerne.

Jeg kan ikke nævne alle her, men vil gerne lykønske alle, som runder eller har rundet et hjørne.

Hjerteligt tillykke til alle.

 

Tak

Jeg vil gerne slutte af med at takke bestyrelsen for en enestående indsats. Tak til Knud Hansen, fordi du stadig står til rådighed med råd og hjælp.

Tak til jer – medlemmerne – som det hele handler om. Det hele er for jer, og jeg ser frem til at modtage jeres bidrag og tilbagemeldinger, så vi fortsat kan udvikle foreningen sammen.

Og endelig en stor tak til Slesvigske Fodregiment for stor velvilje og støtte.

Mange tak til jer alle.

SLESVIGSKE FODREGIMENTS FØDSELSDAG

Fredag den 1. oktober 2021 er Slesvigske Fodregiments fødselsdag. Regimentets historie kan føres tilbage til 1778, hvor det blev oprettet. Fødselsdagen blev markeret med kranselægning ved regimentets mur, parade og march gennem Haderslev By.

Regimentschef oberst Lars Mouritsen kunne ved denne parade bl.a. overrække Ridderkorset til major Henning Dons og udnævne Chefen for Slesvigske Fodregiments Reserve - XXII Reserve Infanteri Bataljon til oberstløjtnant af reserven. Derudover uddelte regimentschefen erkendtligheder til medarbejdere ved regimentet, der det seneste år har ydet en særlig indsats. ”Årets Slesviger” blev også kåret ved denne lejlighed.

#vaagenogtro

Foto: SSG Jelstrup, SSG Breum og Svend Anker Iversen