Forsvarsforliget 2018-2023

 

 

Forsvarsforliget 2018-2023 Så kom det endelig 

 
Af Keller Nielsen  
 
Endelig er aftalen på forsvarsområdet 2018-2023 på plads. Lad os glædes over, at der er bred politisk enighed om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, og at forsvaret efter mange års nedbygning (ikke bare siden den kolde krigs ophør, men også i årtierne forinden) får mulighed for at tilpasse sig til nutidens udfordringer. Der tilføres flere økonomiske midler til forsvaret med henblik på at gøre forsvaret mere parat til et ændret trusselsbillede og til at agere mod en ligeværdig modstander. Men – som nævnt i tidligere indlæg – man skal huske på, at dagens forsvar er et forsvar, der er komplet uegnet til indsættelse i traditionelle operationer på troppeenhedsniveau (brigade og højere), både på grund af manglende kapaciteter og volumen, men også på grund af manglende viden og uddannelse. Det er således en betragtelig udfordring, forsvaret står over for, idet opbygningen ikke blot er et spørgsmål om økonomi, og idet det vil tage lang tid at opbygge og integrere nye kapaciteter. Forsvarsaftalen sigter på, at alle tre værn og specialoperationsstyrker kan anvendes såvel nationalt som internationalt i hele spektret af operationstyper og intensitet, idet fokus skifter fra stabiliseringsoperationer til evne til kampoperationer. For hærens vedkommende vil det være en stor tilfredsstillelse, såfremt det lykkes at opbygge en brigade med alle tilhørende kapaciteter til en selvstændig kamp – også uden for landets grænser. Lad os håbe, at ressourcerne rækker til at leve op til ambitionerne. Det vil i så fald også blive bemærket internationalt. Desværre opsluges staben ved Danske Division i Hærstaben, hvilket indebærer en udtalt risiko for, at forståelsen for operationer på dette niveau forsvinder fra Hæren, og dette uanset at der tilkendegives, at dette ikke vil ske. Danmark har i en årrække haft en unik kapacitet i divisionsniveauet, som har givet international anerkendelse, og som har medført, at Danmark har bidraget substantielt til udvikling af hærene i de tre baltiske lande. Danmark har på lige fod med vore store alliancepartnere som Storbritannien, USA, Tyskland, Frankrig, Italien og Canada deltaget i øvelser, hvor Danmark har kunnet vise evnen til at agere på divisionsniveauet – og Danmark har hævdet sig med en høj kvalitet i den forbindelse. Glædeligt er det, at værnepligten bevares og styrkes med dels flere værnepligtige og til dels længere værnepligt for visse enheder. For Haderslev betyder aftalen store ændringer. Danske Divisions stab flytter som nævnt til Karup, 1. Brigades stab flytter til Holstebro med et nyoprettet stabskompagni, og dele af Hovedkvartersbataljonen flytter til Fredericia. Af de nuværende enheder i Haderslev bliver tilbage DCM-kompagniet og Slesvigske Musikkorps samt evt. dele af vedligeholdelsesstrukturen. Til gengæld er det hensigten at opbygge en let infanteribataljon i Haderslev med stab, stabskompagni og tre infanterikompagnier, alle med fast personel. Det bliver en spændende bataljon, som kan anvendes såvel nationalt som internationalt, og som vil være hurtig at indsætte. Bataljonen er nævnt specifikt i aftalen, og det er en bataljon, som skal bygges op fra bunden. I hvilken udstrækning der vil komme værnepligtige til Haderslev, herunder med henblik på rekruttering til den lette infanteribataljon, er ikke nævnt i aftalen. Samlet er det hensigten at øge antallet af ansatte i Haderslev garnison med 250. Det har været nævnt, at navnet ”Slesvigske” vil indgå i betegnelsen for den nye infanteribataljon. Hvis det sker, vil det være særdeles glædeligt, idet det har stor betydning for landsdelen at have en historisk tilknytning og bevidsthed. For vores soldaterforening kan det måske betyde, at vi får mulighed for at få nye, energiske medlemmer, som kan hjælpe med at udbrede hærens og landsdelens historie og kultur samt holde traditionerne i hævd og understøtte forsvarsviljen.
Lad os håbe, at det lykkes at opbygge en livskraftig bataljon, som vil være til gavn for hæren og landsdelen, men i sidste ende til gavn for forsvaret af Danmark. 
 
”Fordi noget er værd at kæmpe for”