Hjem > Forsvarschefens nyhedsbrev

Forsvarschefens nyhedsbrev

Kære Alle

 
Siden den nye forsvarsaftale blev indgået den 28. januar i år, har der været arbejdet intensivt med planlægningen af, hvordan de mange tiltag i aftalen skal gennemføres. 
 
Vi er ikke i mål endnu, og det er langt fra alt, der er besluttet. Men nogle ting kan jeg sige allerede nu.
 
De nuværende tre værnsstabe omorganiseres til kommandoer pr. 1. januar 2019. I dag har værnsstabene ansvaret for dels at udvikle nye kapaciteter, dels at uddanne og klargøre kapaciteter som fx fly, skibe og hærenheder til indsættelse. Fremover vil værnene fortsat skulle fokusere på uddannelses-opgaven, men også på den nationale, operative opgaveløsning. Det medfører i praksis, at værnene får ”indbyggede” planlægnings- og føringskapaciteter. Formålet er bl.a. at gøre det muligt at reagere hurtigt og fleksibelt på nationale krisesituationer på dansk grund ved fx. terroranslag, eller hvis der på anden måde er en trussel mod Danmark.
 
At værnenes indsats på denne måde fokuseres mod de operative enheder betyder også, at vi ændrer stabenes navne. Hærstaben bliver til Hærkommandoen, Marinestaben til Søværnskommandoen og Flyverstaben benævnes fremover Flyverkommandoen. I samme ombæring ændres navnet Værnsfælles Forsvarskommando til Forsvarskommandoen. Hermed ensartes navngivningen.
 
Specielt på Hærens område vil der endvidere ske en række organisatoriske ændringer. 
 
Alle de nuværende regimenter videreføres dog. Det vil sige; Den Kongelige Livgarde, Garderhusarregimentet, Jydske Dragonregiment, Ingeniørregimentet og Trænregimentet.  Hærens Efterretningscenter erstattes af 
Efterretningsregimentet og det nye Føringsstøtteregiment træder i stedet for det nuværende Telegrafregiment. Hertil (gen)oprettes to  regimenter: Slesvigske Fodregiment i Haderslev og Danske Artilleriregiment i Oksbøl. 
 
Regimentscheferne vil få en øget operativ rolle og forankring, men fastholder samtidig mange af de opgaver, som de har i dag. Hærens regimenter vil - ligesom i dag - være stærke identitetsskabende organisationer, der sikrer ceremoniel, traditioner og korpsånd. 
 
På Søværnets område oprettes en 3. Eskadre med nationalt fokus, og i Flyvevåbnet oprettes Operations Support Wing.
 
Det er fortsat ambitionen, at implementeringsplanen er klar inden sommerferien. Indtil da bliver samarbejdsudvalgene på alle niveauer inddraget løbende. I samarbejde vil vi gøre vores yderste for at minimere ulemperne og sørge for, at den nødvendige proces kommer til at foregå så smidigt som muligt.
 
Målet er et styrket og mere operativt Forsvar med flere kapaciteter og ikke mindst flere soldater.
 
Når det endelige implementeringsgrundlag er på plads, vender jeg tilbage, og I vil tillige blive informeret af jeres chefer. 
 
Venlig hilsen
 

 
Bjørn I. Bisserup
  
April 2018
FORSVARSCHEFEN